Застраховка "Отговорност на директори и членове на ръководните органи на дружества" осигурява  покритие на Директори и Членове на ръководните органи на дружества срещу искове на трети страни (например регулатори, клиенти, конкуренти, административни органи и др.) или срещу искове на самото Дружество  срещу тях за загуби в резултат на  неправилни управленски  решения или неизпълнение на задължения. Застраховката покрива адвокатските хонорари и  разходите за защита, както и присъденото обезщетение до доказване на умисъл от страна на съответния ръководител.

Предназначени за:

 • Производствени дейности
 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Медии и Технологии
 • Търговия и услуги
 • Други

Разходи за възстановяване:

 • Застрахователят ще възстанови загубата на дружеството, когато Ръководителя е обезщетен от Дружеството

Покрити рискове:

 • Отговорност на членове на ръководни органи на дружество
 • Претенция във връзка с ценни книжа
 • Разходи за разследване на Застрахован
 • Разходи за екстрадиция на Застрахован
 • Наложителни разходи
 • Активи и мерки за неотклонение
 • Разходи за връзки с обществеността
 • Разходи за разследване при кризисно събитие
 • Директор във външна организация

Предимства:

 • Разширен обхват на застрахованите лица
 • Неограничено ( до живот) покритие за Застрахован, след прекратяване на дейността му за дружеството или пенсиониране
 • Удължен период за предявяване на претенция
 • Покритие на разходи за образование на непълнолетни деца, основни месечни жилищни вноски по договор за кредит, разходи за наем, разходи за комунални услуги, вноски по медицински застраховки и застраховки „Живот” при конфискация или запор на активите на Застрахован
 • Ексесно покритие за членове на Надзорния съвет на дружеството
 • Ново дъщерно дружество