Застраховка„Отговорност на работодателя“ осигурява  покритие за отговорността на застрахования като работодател да заплати обезщетение за причинени вреди на служител, свързани с инцидентно телесно увреждане, в резултат на и по време на неговата работа за застрахования.

Предназначени за:

 • Производствени дейности
 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Медии и Технологии
 • Търговия и услуги
 • Други

Покрити рискове:

 • Tелесно увреждане или смърт на работника или служителя
 • Pазходи и разноски, във връзка с инцидентно телесно увреждане
 • Pазходи за съдебна защита

Предимства:

 • Широка  дефиниция за служител
 • Обезщетение за явяване пред съд
 • Покритие при служебни пътувания в чужбина