Застраховка „Отговорност на продукта” осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети лица, причинени от дефектни или опасни продукти произведени, монтирани, поправени, обслужвани, обработвани, продавани, доставяни или разпространявани от  застрахования, включително разходите за съдебна защита и присъденото обезщетение.

Предназначени за:

 • Производствени дейности
 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Медии и Технологии
 • Търговия и услуги
 • Други

Покрити рискове:

 • Tелесно увреждане или смърт
 • Имуществена вреда
 • Финансова загуба, пряк резултат от телесно увреждане или имуществена вреда
 • Разходи за съдебна защита

Предимства:

 • Възможност за добавяне на покритие за изтегляне на продукт от търговската мрежа
 • Широкообхватно покритие с минимални изключения по застраховката
 • Териториална валидност  за цял свят, включително за САЩ и Канада
 • Обезщетение за явяване пред съд