Застраховка „Професионална отговорност” осигурява защита на квалифицирани професионалисти срещу искове, предявени срещу тях, за претърпени от клиенти финансови загуби във връзка с предоставяните професионални услуги. Застраховката предлага финансова защита за посрещане на съдебните разноски и всички нанесени вреди, които биха могли да бъдат предмет на обезщетение.

Предназначени за:

 • Адвокати
 • Счетоводители и Одитори
 • Застрахователни брокери
 • Брокери по сделки с недвижимо имущество, Компании за управление на недвижими имоти
 • Управленски консултанти
 • Архитекти и инженери
 • Компании от сферата на информационните технологии, Разработване на софтуерни продукти и др.
 • Аутосорсинг компании
 • Рекламни и PR агенции
 • Други

Покрити рискове:

 • Професионална отговорност за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения
 • Нарушение на конфиденциалността
 • Нарушаване или засягане на интелектуална собственост
 • Клевета
 • Причиняване на финансови загуби на клиенти в резултат на нелоялни служители
 • Разноски за правна защита по предявени претенции

 

Предимства:

 • Автоматично покритие за нови дъщерни дружества
 • Разходи за участие в съдебни заседания
 • Удължен период за подаване на уведомление за предявен първи иск след изтичане/прекратяване на полицата
 • Покритие за унищожени, увредени, загубени, деформирани или изтрити документи