Застраховка „Обща гражданска отговорност осигурява“ осигурява  покритие за гражданската отговорност на застрахования, за имуществени  вреди и телесни увреждания, причинени на трети лица във връзка с дейността на застрахования, претендирани от увредените трети лица.

Предназначени за:

 • Производствени дейности
 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Медии и Технологии
 • Търговия и услуги
 • Други

Покрити рискове:

 • Tелесно увреждане или смърт
 • Имуществена вреда
 • Финансова загуба, пряк резултат от телесно увреждане или имуществена вреда
 • Внезапно и инцидентно замърсяване
 • Разходи за съдебна защита

Предимства:

 • Покритие при груба небрежност
 • Широкообхватно покритие с минимални изключения по застраховката
 • Териториална валидност за цял свят, включително за САЩ и Канада
 • Обезщетение за явяване пред съд