Застраховки, покриващи загуби или вреди, възникнали при изпълнение на строително-монтажни работи или отговорности за вреди претърпени от трети страни, по време на строително-монтажни работи или монтаж на машини и оборудване.

Предназначени за:

  • Инвеститори и предприемачи
  • Строителни фирми
  • Доставчици и подизпълнители в строителния бизнес

Предмет на застраховане:

  • Извършваните строително-монтажни работи
  • Строителни материали, техника, инструменти, самата строителна площадка и оборудване
  • Разходи за разчистване на отломки

Покрити рискове:

Обхват на покритие Всички рискове, включително:

• Непредвидена и внезапна физическа загуба или повреда на застрахованото имущество, независимо от причината, освен тези, които са изрично изключени в общите условия и полицата
• Отговорност към трети лица, включително увреждане на съществуващо имущество на трети страни на строителната площадка
• Забава на проекта