С растежа на фотоволтаичните електроцентрали идват и нови предизвикателства, особено в сферата на застраховането.

15.5.2024 г.

През последните години рязкото увеличаване на броя на соларните паркове или фотоволтаичните електроцентрали в Централна и Източна Европа е пример за напредък в областта на устойчивата енергия. Тези широкомащабни енергийни системи не само допринасят за грижата за околната среда, но и играят важна роля в снабдяването с търговска енергия на ниво комунални услуги. С растежа обаче идват и нови предизвикателства, особено в сферата на застраховането. Именно тук Колонад може да се намеси, за да гарантира, че тези иновативни проекти са адекватно защитени.

Емил Христов, старши риск инженер на българския ни клон, ни предостави актуална информация за значението на правилното застраховане на соларните паркове, а също така обяснява за изключителната роля на рисковите инженери, свързана с този тип продукти.

Рискове при предприятия за соларни паркове

Природните катастрофични рискове и рисковете за сигурността са присъщи на всеки етап от проекта за соларен парк - от доставката на оборудването до очакваната продължителност на живота на проекта от 25-30 години. Колонад вярва в комплексния подход към управлението на риска, като осигурява застрахователно покритие през всички етапи. Това гарантира, че клиентите и проектите са защитени изцяло или частично от случайни неблагоприятни събития.

По време на срока на полицата екипът от експерти на Колонад предлага препоръки и насоки. Риск инженерите играят ключова роля в консултирането за намаляване или елиминиране на риска. В случай на застрахователно събитие бързата реакция е от съществено значение за своевременното възстановяване на строителството на проекта или производството на електроенергия, като се свеждат до минимум загубите на клиента.


Значение на бързото възстановяване

Екипът на Колонад редовно събира поучителни примери и най-добри практики за бързото възстановяване на работата на фотоволтаичните паркове, както по време на строителството им, така и при производството на слънчева електроенергия. Сред тях има случаи на големи финансови щети от градушка и вятър, които са довели до пълно спиране на дейността. Подходът за бърза реакция и ефективното взаимодействие между клиента и застрахователя значително намаляват оперативното време, ресурсите и загубата на приходи, като осигуряват доверието на клиента.


Ролята на риск инженерите

За да се избегнат и сведат до минимум значителните загуби, те извършват посещения на място и оценки на риска на всички етапи. Техните съвети обхващат различни рискове, включително строителен проект, рискове, свързани със земната основа, прекъсване на дейността, мониторинг и техническа поддръжка. Техният уникален опит, съчетан със задълбочени познания в областта на застраховането, ги позиционира като пазители на тези, които инвестират или разчитат на производството на енергия от възобновяеми източници.


Основни етапи и рискове

Етапи на строителство и монтаж: рисковете тук са свързани с точността на идейния проект, проектирането и изчисленията, цялостния анализ на земната основа, вятъра, градушката и снега. Стабилността е ключов параметър, осигуряващ надеждност на доставчиците, веригите за доставки и процесите на монтаж.

Материални щети и прекъсване на дейността: рисковете след строителството включват природни катастрофични рискове, кражби, вандализъм, рискове от падащи самолетни тела или части от тях и др. Услугите по експлоатацията и поддръжката стават решаващи за енергийния капацитет, приходите и цялостната стабилност на проекта.

Експлоатация и поддръжка: изборът на правилния партньор или определянето на вътрешни процеси е от съществено значение за непрекъснатостта на бизнеса и развитието във фазата на експлоатация и поддръжка.

Sources: Benchmark EHS, Ecolife

Емил Христов, Senior Risk Engineer в Колонад Иншурънс България