Колонад винаги се стремим да ви предоставим високо качество на обслужване.

В случай че имате проблеми с нашите услуги, може да се свържете с нас: 

Имейл: complaints@colonnade.bg

Телефон: 0700 14 251

Адрес: София 1407, бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2
ФеърПлей Бизнес Център

За да можем да разгледаме бързо вашето оплакване, когато се свържете с нас, посочете номера на вашата застрахователна полица, на претенцията (щетата) или и двете. Ще се постараем да разрешим всеки възникнал проблем.

Вашето оплакване ще бъде разгледано и не по-късно от 30 дни от датата на регистрация Вие ще получите отговор от нас. Този срок може да бъде удължен поради обективни причини, но в този случай жалбоподателят ще бъде уведомен за очаквания краен срок и за причините, поради които срокът трябва да бъде удължен, в рамките на 30 дни от датата на регистрация на оплакването. Жалбоподателят ще получи изчерпателно обяснение на гледната точка на Колонад България по ясен и разбираем начин.

Ако не останете удовлетворени от начина, по който сме решили вашето оплакване, имате право да се обърнете към Комисията за Финансов надзор на Република България, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: гр. София 1000, ул. "Будапеща" № 16.

На територията на България споровете, свързани с предоставянето на застрахователни услуги, могат да бъдат разгледани извънсъдебно в производство по алтернативното решаване на спорове пред секторната помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите на следния адрес: гр. София 1000, ул. Врабча № 1.

Разглеждането на жалби в нашата компания се основава на препоръка BoS 12/069 на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Можете също така да поискате алтернативно разрешаване на спорове от надзорния орган на Люксембург Commissariat Aux Assurances (CAA). Можете да намерите повече информация относно алтернативното разрешаване на спорове, предлагано от CAA тук.