Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България

Последна актуализация:
21/03/2022 год.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

С ползването на този уебсайт, Вие потвърждавате, без ограничения, че сте съгласни и приемате тези Условия за ползване. Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате настоящата интернет страница (уебсайта). Условията могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализиране и публикуването им на уебсайта, като всяко такова актуализиране/промяна ще Ви обвързва и поради това е необходимо периодично да посещавате тази страница на уебсайта, за да сте запознати с действащите в момента условия.     

                       

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Доколкото е допустимо съгласно приложимото право, материалите на този уебсайт се предоставят без каквито и да е изрично изразени или подразбиращи се гаранции. Колонад Иншурънс Ес Ей и неговите клонове, дъщерни дружества и свързани дружества (наричани общо "Колонад") се освобождават от всякаква отговорност, свързана с изразени изрично или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за достъпност, за съответствие с пазарните тенденции или за годност за определена цел. Колонад не гарантира, че достъпът до материалите или до функционалностите на уебсайта ще бъде непрекъснат или без грешки, нито че дефектите ще бъдат коригирани или че този уебсайт или сървърът, който го прави достъпен, са свободни от вируси или други вредни компоненти. Колонад не гарантира и не прави никакви изявления относно използването или резултатите от използването на материалите на този уебсайт. Информацията и описанията, съдържащи се в настоящото, не са предназначени да бъдат пълни описания на всички приложими термини, изключения и условия и са предоставени единствено за общи информационни цели. Моля, запознайте се със съществуващата политика или съответния договор за продуктите или услугите. Този уебсайт може да бъде свързан с други уебсайтове, които не се поддържат от Колонад, като Колонад не носи отговорност за съдържанието на такива уебсайтове. Включването на каквато и да е връзка към такива уебсайтове не означава, че Колонад одобрява тях или тяхното съдържание.


ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Въпреки че Колонад полага разумни усилия да предоставя точна и актуална информация на този уебсайт, понякога възникват грешки или пропуски. Доколкото е допустимо съгласно приложимото право, Колонад не предоставя гаранции и не прави изявления за точността на съдържанието на този уебсайт, като при никакви обстоятелства, включително, но не само небрежност, Колонад или което и да е лице, участващо в създаването на или предоставящо този уебсайт, няма да носи отговорност спрямо Вас за каквито и да било преки, случайни, последващи, косвени или договорни вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на този уебсайт, дори ако Колонад или упълномощен представител на Колонад са били уведомени за възможността от такива вреди. Колонад също така не носи отговорност за каквито и да е повреди на Вашето компютърно оборудване или за вируси, които могат да заразят това оборудване или друга собственост в резултат от осъществените от Вас достъп, ползване в този уебсайт или изтеглянето на каквито и да е материали, данни, текст, изображения, видео или аудио материали от този уебсайт.


ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ

Този уебсайт е собственост на и се управлява от Колонад. Освен ако изрично не е разрешено друго от Колонад, никакви материали от този уебсайт или който и да е друг уебсайт, притежаван, управляван или контролиран от Колонад, не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, публикувани, поствани, предавани или разпространявани по какъвто и да е начин. Вие можете да теглите материали, публикувани на този уебсайт, единствено за Ваша употреба, при условие че запазите всички авторски права и други означения за собственост, съдържащи се в материалите. Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, повторно да използвате, или използвате съдържанието на този уебсайт за обществени или търговски цели, включително текст, изображения, звук и видео без предварителното писмено разрешение на Колонад. Колонад не гарантира, че използвайки материали, публикувани на този уебсайт, Вие няма да нарушите правата на трети лица.


ЮРИСДИКЦИЯ

Лицата, които изберат да осъществят достъп до този уебсайт, правят това по собствена инициатива и носят отговорност за спазването на местните закони. С изключение на случаите, изрично посочени в настоящите условия за ползване, информацията, съдържаща се в този уебсайт, не представлява предложение за продажба или покана за закупуване на каквито и да било застрахователен продукт или друг продукт или услуга, предлагани от Колонад. Застрахователни продукти или друг продукт или услуга не се предлагат и няма да бъдат продавани от Колонад, или, в случай че бъдат продавани от Колонад, това няма да произведе действие в юрисдикция, в която такова предложение, покана, покупка или продажба биха били незаконни съгласно законите, регламентиращи застраховките или съгласно други закони на тази юрисдикция. Някои продукти и услуги може да не са достъпни във всички юрисдикции.


СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯ

Всяка информация, която не представлява лични данни или информация, която Вие предоставяте на Колонад чрез този уебсайт, по електронна поща или по друг начин, включително данни, въпроси, коментари или предложения, няма да бъде третирана като поверителна и лична и ще се ползва от Колонад. Такава информация, която не представлява лични данни или поверителна информация, може да бъде използвана за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, отправяне на предложения, оповестяване, предаване, публикуване, излъчване и постване. Колонад може да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във всяко съобщение, която изпращате до Колонад чрез този уебсайт или по какъвто и да е друг начин за каквато и да е цел, включително, но не само, разработване на продукти и предлагането им на пазара, използвайки на такава информация.


ТЪРГОВСКИ МАРКИ И АВТОРСКИ ПРАВА

Всички търговски марки, търговски имена и лога са собственост на Колонад. Нищо, което се съдържа в този уебсайт, не може да се тълкува като предоставяне по подразбиране, като отказ от права или разпореждане по друг начин с лиценз или право на използване на която и да е търговска марка, показана на този уебсайт, без писменото разрешение на Колонад. Използването на търговските марки, показани на този уебсайт или използването на което и да е друго съдържание на този уебсайт, освен в случаите, предвидени в настоящите условия за ползване, е строго забранено. Изображенията, показани на този уебсайт, са собственост на или се използват с разрешението на Колонад. Използването на тези изображения от Вас или от други упълномощени от Вас лица е забранено, освен ако не е специално разрешено от Колонад. Всяко неразрешено използване на изображения може да наруши законите за авторското право, законите за правата върху марки, законите относно личния живот и публичността, както и законите относно съобщенията.


СОФТУЕРНИ ЛИЦЕНЗИИ

Вие приемате, че всеки софтуер, който може да бъде достъпен или да Ви бъде предоставен на този уебсайт, може да съдържа технология, която е обект на контрол съгласно законите за контрол върху износа на различни държави и юрисдикции. Вие се съгласявате, че няма да прехвърляте или извличате такъв софтуер в нарушение на приложимите закони за контрол върху износа. Колонад не разрешава изтеглянето или експортирането (извличането) на софтуер или технически данни от този уебсайт в която и да е юрисдикция, където такава дейност е забранена от закони или нормативни актове.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с всякакви въпроси в областта на защитата на личните данни Ви молим да се запознаете с публикуваната на този уебсайт Политика за защита на личните данни, уреждаща в детайли въпросите относно видовете данни, обработвани от Колонад, относно целите на обработване, процесите на обработване и други въпроси относно защитата на данните.