Продукти за застраховка на отговорност

Покрива отговорността на застрахования като работодател

Осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети лица, причинени от дефектни или опасни продукти

Oсигурява покритие срещу искове, произтичащи от инцидентно или постепенно

замърсяване

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Застраховка Гражданска отговорност по Общ регламент за защита на данни (ОРЗД/GDPR)

Защитава банките от финансови загуби от различни престъпни действия

Oсигурява покритие за професионалната отговорност и разходите за съдебна и правна защита в резултат на претенция срещу финансовата институция

Oсигурява покритие за финансови загуби в резултат на грешки или пропуски както в управлението, така и при предоставяне на инвестиционни консултации