Сигнали за нередности

Сигнали за нередности

Законосъобразното  и етично бизнес поведение е от съществено значение в Колонад. Ето защо ние Ви предоставяме възможност да ни изпращате сигнали за всяко неправилно или неуместно поведение и действия, нарушаващи законите или разпоредбите, извършени от лица  в  работни отношения с Колонад Иншурънс Ес Ей.

 

Кога можете да изпратите сигнал?

Когато имате действителни основания да смятате, че е налице или има вероятност да настъпи действително или потенциално нарушение на закона или грубо неетично и неправилно поведение по отношение на дейността на Колонад. Вашият сигнал ще бъде разгледан при пълна поверителност и по безопасен за Вас начин.

 

Кой може да изпрати сигнал?

 • служител на Колонад (включително и предишен служител);
 • лице, кандидатстващо за работа в Колонад, което е узнало за нарушението на законодателството в процеса на подбор или преговори, предхождащи сключването на трудов договор;
 • лице в работно правоотношение, различно от трудово правоотношение;
 • предприемач в търговски отношения с Колонад или желаещ да влезе в такива отношения;
 • акционер или партньор на Колонад;
 • член на други дружества от групата на Колонад, ако е различен от служител;
 • всяко лице, изпълняващо или извършващо работа за Колонад под надзора или ръководството на подизпълнител;
 • подизпълнител или доставчик на Колонад;
 • стажант или доброволец на Колонад;
 • други лица, които са свързани професионално или семейно с лицата, посочени по-горе или имащи право да ги представляват.

 

Как е защитено лицето, което подава сигнала?

Лицата, подаващи сигнал, са правно защитени и не трябва да бъдат обект на каквато и да е форма на отмъщение, заплахи или опити за използването им и са защитени от закона. Колонад гарантира пълната поверителност на данните, предоставени в уведомлението и защитава самоличността на лицата, които го изпращат, включително всяко физическо лице, което подпомага подателя на сигнал по време на процеса на сигнализиране в професионален контекст.

 

Сигналът е подаден – какво следва?

Лицето, което подава сигнала, ще получи потвърждение за получаването му в рамките на 7 дни след подаването му, както и обратна връзка и информация за последващите действия, предприети от Колонад в рамките на следващите 3 месеца (освен ако уведомлението е направено анонимно по начин, който не позволява на Колонад да идентифицира адреса на лицето, което е подало сигнала).

 

Как може да се подаде сигнал?

I. Сигналът може да бъде изпратен чрез един от следните комуникационни канали:

 • лично, на ръководителя на отдела за съответствие на Colonnade или, в негово/нейно отсъствие, на главния директор по риска на Колонад, посочен на https://www.colonnade-insurance.com/about-us/corporate-governance;
 • лично, чрез служителя на отдела за съответствие със законодателството на съответния клон на Колонад; в негово/нейно отсъствие, чрез Риск мениджъра на съответния клон;
 • по имейл до: whistleblowing@colonnade-insurance.com;
 • по обикновена поща с надпис  „Подаване на сигнали – поверително!“ до:

Colonnade Insurance S.A.

1b, rue Jean Piret

L-2350 Luxembourg, Luxembourg

или

 • по телефон на следните номера: +352 281 156 204 или +352 281 156 206.

При подаване на сигнал по имейл и чрез стандартна поща те също могат да бъдат направени в анонимна форма.

II. Уведомяването може да се извърши и чрез следния външен комуникационен канал:

 • Писмено, както и по телефона (или дори лично след предварителна уговорка) до Commissariat aux assurance (CAA), като компетентен надзорен орган за Колонад в Люксембург, на немски, френски и люксембургски език (уведомления на английски език също могат да бъдат изпращани). Данните за контакт са налични на уебсайта на CAA: Contact - Commissariat aux Assurances (caa.lu)
 • В писмена форма до съответните местни власти в страните, където ColonnadeКолонад има клонове. За Република България компетентен орган е Комисията за защита на личните данни. Сигнал до органа може да подадете чрез данните за контакт на https://www.cpdp.bg