Сигнали за нередности

Сигнали за нередности

Законосъобразното  и етично бизнес поведение е от съществено значение в Colonnade. Ето защо ние Ви предоставяме възможност да ни изпращате сигнали за всяко неправилно или неуместно поведение и действия, нарушаващи законите или разпоредбите, извършени от лица  в  работни отношения с Colonnade Insurance S.A.

 

Кога можете да изпратите сигнал?

Когато имате действителни основания да смятате, че е налице или има вероятност да настъпи действително или потенциално нарушение на закона или грубо неетично и неправилно поведение по отношение на дейността на Colonnade. Вашият сигнал ще бъде разгледан при пълна поверителност и по безопасен за Вас начин.

 

Кой може да изпрати сигнал?

• служител на Colonnade (включително и предишен служител),

• лице, кандидатстващо за работа в Colonnade,

• лице в работно правоотношение, различно от трудово правоотношение,

• предприемач в търговски отношения с Colonnade,

• акционер или партньор на Colonnade,

• член на други дружества от групата на Colonnade, ако е различен от служител,

• всяко лице, изпълняващо или извършващо работата за Colonnade под надзора или ръководството на Colonnade,

• подизпълнител или доставчик на Colonnade,

• стажант или доброволец на Colonnade.

 

Как е защитено лицето, което подава сигнала?

Лицата, подаващи сигнал, са правно защитени и не трябва да бъдат обект на каквато и да е форма на отмъщение, заплахи или опити за използването им. Colonnade гарантира пълната конфиденциалност на данните, предоставени в уведомлението и защитава самоличността на лицата, които го изпращат.

 

Сигналът е подаден – какво следва?

Лицето, което подава сигнала ще получи потвърждение за получаването му в рамките на 7 дни след подаването му, както и обратна връзка и информация за последващите действия, предприети от Colonnade в рамките на следващите 3 месеца (освен ако уведомлението е направено анонимно по начин, който не позволява на Colonnade да идентифицира адреса на лицето, което е подало сигнала).

 

Как може да се подаде сигнал?

Сигнала може да бъде изпратен чрез един от следните комуникационни канали:

  •  по електронна поща на адрес: whistleblowing@colonnade-insurance.com
  • със стандартна поща с надпис "Confidential / Подаване на сигнали-поверително!" до:

Colonnade Insurance S.A.

1b, rue Jean Piret

L-2350 Luxembourg

Luxembourg

  • или по телефон на следните номера: +352 281 156 204 или +352 281 156206

При подаване на сигнал по имейл и чрез стандартна поща, те също могат да бъдат направени в анонимна форма.