Политика за конфиденциалност 

Последна актуализация: 15 Април 2024 г. 

Колонад Иншурънс Ес Ей ("Колонад"), действащ в Република България чрез своя клон “Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“, се ангажира със защитата на личните данни на лицата, чиито данни сме получили по време на нашата работа. „Личните данни” са информацията, която идентифицира Вашата самоличност и се отнася за Вас или за други лица (като например Вашите близки). Настоящата „Политика за конфиденциалност” описва как работим с лични данни, които получаваме през:

 • тази интернет страница („интернет страницата”);
 • софтуерни приложения, които сме предоставили за използване на или чрез компютри и мобилни устройства („Приложения”);
 • наши интернет портали за социална мрежи; и
 • съдържание на други социални мрежи, инструменти или приложения (наше “Съдържание на социална мрежа”),

колективно (включително интернет страницата, Приложенията и Съдържанието на социална мрежа, наричани по-долу „Колонад Електронни Услуги”) и по други начини (например от Вашите формуляри със запитвания или със заявления, формуляри (уведомления) за застрахователен иск при щета, телефонни обаждания, електронни съобщения или други начини за комуникация с нас, както и от лица, разследващи застрахователни искове, медицински работници, свидетели или други трети лица, свързани с нашите бизнес взаимоотношения с Вас).


 1. С кого да се свържете относно Вашите лични данни  

 Ако имате въпроси относно използването на Вашите лични данни, можете да изпратите запитване на следния електронен адрес: dpo@colonnade.bg или да ни пишете на: отдел „Обслужване на клиенти”, Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2, ФеърПлей Бизнес Център, София 1407, България


 2. Лични данни, които събираме  

 В зависимост от Вашите взаимоотношения с нас (например като потребител, който е притежател на полица, застрахован или лице, предявяващо претенция, което не е притежател на полица, свидетел, търговски или застрахователен посредник или назначен представител, или друго лице, свързано с нашата работа), личните данни, получени за Вас и Вашите близки може да включват:

 • Основна идентификационна информация или информация за контакти:

Вашето име, адрес, електронна поща и телефонен номер, пол, семейно положение, дата и място на раждане, пароли (включително за нашите системи), образование, физически характеристики, данни за определени дейности, като например данни за историята на опита Ви като шофьор, снимки, сведения за трудова дейност, умения и опит, професионални лицензи и членства, взаимоотношения с притежателя на полицата, застрахования или лицето, предявяващо претенция, дата и причина за смърт, нараняване или инвалидност.

 • Идентификационни номера, издадени от държавни органи или агенции:

Единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), номер на документ за самоличност, номер на военна книжка или номер на шофьорска или друг вид книжка, копие на документ за самоличност или на друг документ за идентификация.

 • Финансова информация и подробна информация за банкова сметка:

Номер на платежна карта, номер на банкова сметка и подробна информация за банкова сметка, кредитна история и кредитен рейтинг, активи, доход и друга финансова информация.

 • Медицинско състояние и здравен статус: 

Текущо или предходно физическо и/или психическо медицинско състояние, здравен статус, информация за наранявания или инвалидност, извършени медицински манипулации, лични навици (например, пушене и/или консумиране на алкохол), информация за медицински рецепти, които ползвате или сте ползвали и медицинска история.

 • Друга чувствителна информация:

При определени случаи може да получим чувствителна информация относно Вашето членство в профсъюзи, религиозни организации, политически възгледи, семейна медицинска история или генетична информация (например, ако подавате заявление за застраховка посредством трето лице под формата на маркетингов партньор, който може да бъде търговска, религиозна или политическа организация). Също така, може да се сдобием с информация относно Вашето криминално досие или съдебни процеси по граждански дела по време на процедурите за превенция, откриване и разследване на измами. Също така, бихме могли да получим чувствителна информация, която Вие доброволно сте ни предоставили или сте предоставили на медицински, лечебни и здравни заведения (например, като изразявате предпочитания относно медицински лечения, които базирате на Ваши религиозни вярвания).

 • Телефонни записи:

Записи на телефонни обаждания до наши представители и телефонни центрове за контакти с клиенти, ако и когато тези разговори биват записвани.

 • Превенция и разследване на престъпления, в това число измами и изпиране на пари:

Например, може да бъде поискано от нас да предоставим определена информация на правоприлагащите органи.

 • Информация, която ни позволява да осигурим определени продукти и услуги:

Местоположение и идентификация на застраховано имущество (например адрес на имуществото, регистрационен номер на превозно средство или друг идентификационен номер), информация във връзка с подготовка за пътувания, включително номер на резервация, възрастови категории на лицата, които желаете да застраховате, номера на полици и претенции, подробна информация за застрахователните покрития/рискове, причини за загуба, предходни злополуки или загуби, Вашият статус като директор или съдружник, или информация за друг вид собственост или управленско участие в дадена организация, и други видове застраховки, които притежавате.

 • Маркетингови предпочитания и обратна връзка с клиента:

 Можете да ни уведомите за Вашите маркетингови предпочитания, да участвате в търговски кампании или друг вид търговски промоции, или да попълните доброволно анкета за нивото на вашето удовлетворение като клиент. Също така е възможно и ние да се свържем с Вас с цел да получим обратна връзка с предоставените от нас услуги и/или за мнението Ви за нови предлагани услуги. Независимо от това, бихме желали да Ви информираме, че ще се стремим да осъществяваме контакт/и с Вас с маркетингови цели, основно с цел защита на Вашите интереси и повишаване на нивото на предоставеното Ви обслужване.

 • Профил в социална мрежа и информация от Приложения:

 Определени лични данни за Вас бихме могли да получим, когато използвате наши Приложения или Съдържание на социална мрежа, включително Вашето потребителско име за профил в социална мрежа и снимка на профила, и други лични данни, които ни предоставите. В случай че изберете да свържете Вашия профил в социална мрежа, организирана от друг доставчик на услуги за социална мрежа, с профила (профилите) Ви на които и да са Колонад Електронни Услуги, ще ни бъдат предоставени лични данни от Вашия профил в социалната мрежа, които могат да включват и лични данни – част от Вашия профил в социалната мрежа или от профилите на Ваши приятели.


3. По какъв начин използваме личните данни  

Използваме личните данни, за да:

 • комуникираме с Вас и други лица като част от нашата работа;
 • Ви изпращаме/предоставяме важна информация във връзка с промени в нашата политика, в други Условия, промени в Колонад Електронните Услуги и друга административна информация;
 • вземем решения относно това дали да сключим определена застраховка; дали да сключим определена застраховка и да осигурим асистанс услуги, в това число оценка, обработване и уреждане на претенции в случаите, когато уреждаме спорове по претенции;
 • направим оценка на Вашата платежоспособност и във връзка с обработване плащането на застрахователната премия и други видове плащания;
 • осигурим подобрено качество, обучение и сигурност (например по отношение на записваните и преглежданите телефонни обаждания към нашите телефони за връзка);
 • осигурим превенция, разкриване и разследване на престъпления, в това число измама и изпиране на пари,  анализ и управление на търговския риск;
 • провеждаме маркетингови проучвания и анализ, в това число анкети за нивото на удовлетворение на клиентите;
 • Ви осигуряваме маркетингова информация (в това число информация за други продукти и услуги, предлагани от определени партньори, които са трети страни) и в съответствие с изразените от Вас предпочитания;
 • персонализираме интерфейса на Колонад Електронни Услуги, предоставяйки Ви информация и реклами, специално свързани с Вашите интереси;
 • осигурим Вашата идентификация пред лицата, на които изпращате съобщения чрез използването на Колонад Електронни Услуги;
 • Ви позволим да участвате в търговски кампания или друг вид търговски промоции и за да управляваме тези дейности. Някои от тези дейности имат допълнителни условия, които могат да съдържат допълнителна информация относно начина, по който използваме и разкриваме Вашите лични данни, ето защо Ви молим да ги четете внимателно;
 • благоприятстваме използването на функционалностите за споделяне в социалните мрежи;
 • управляваме своята инфраструктура и стопанска дейност и да спазваме вътрешните политики и процедури, в това число и тези свързани с одит, финанси и счетоводство, фактуриране и събиране на задълженията, системи за информационни технологии, хостинг на данни и интернет страници, непрекъсваемост на дейността и управление на доклади, документация и печатни копия;
 • разрешаваме жалби и разглеждаме молби за достъп до или коригиране на данни;
 • спазваме приложимото законодателство и законовите задължения (в това число законодателство извън границите на Република България), като например тези за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма или защитата на личните данни, със законови процедури и в изпълнение на искания от страна на държавни и обществени органи (в това число тези извън границите на Република България);
 • установим и защитим законови права, защитим нашите дейности или тези на дружества от нашата група или на наши застрахователни бизнес партньори, нашите права, конфиденциалност, безопасност или имущество и/или тези на дружества от нашата група, Ваши или на други лица, и в търсене на съдебно удовлетворение или за ограничаване на нашите щети.


Ние можем да използваме автоматизирани процеси за вземане на решения въз основа на данни, предоставени ни от клиента (напр. за застрахован, за лицето, подаващо уведомление по щета) и да използваме профилиране на клиента. Нашите алгоритми вземат предвид различни фактори като демографски данни на клиента (напр. възраст), текущи рискови тенденции, свързани със специфични застрахователни покрития, история на щетите и други. Тези автоматизирани процеси могат да се използват при:

1) оценка на застрахователния риск, който може да повлияе върху обхвата на предлагания продукт, размера на премията или отказа за сключване на застрахователен договор;

2) изплащане на обезщетение по определени видове искове, по отношение на тяхното одобрение и размер на изплатеното обезщетение;

3) спазване на международни санкции, които могат да повлияят на възможността за сключване на застрахователен договор или изплащане на искове.


Клиентът и всеки друг субект на данни има право, наред с другите, да се свърже с нас и да поиска обосновка за автоматизирано решение или да оспори такова решение.


4. Предоставяне на лични данни в други държави  

 Поради глобалния мащаб на нашата дейност, за целите, изложени по-горе, можем да предоставяме лични данни на лица, намиращи се в други държави (в това число и Канада, Съединените щати и други държави, които имат различен правен режим за защита на информацията от този в държавата, в която се намирате Вие). Такива трансфери са предмет на правилата, посочени в Стандартния договор на ЕС клаузи („SCC“) или да се извършват въз основа на решението за адекватност на Европейската комисия съгласно чл. 45 от ОРЗД или въз основа на договорената Рамка за поверителност на данните между ЕС и САЩ.

Например, може да предоставим лични данни с цел да обработим претенции по международни туристически застраховки и за осигуряване на спешна медицинска помощ докато сте в чужбина. Може да предоставяме информация на международно ниво до дружества от нашата група, доставчици на услуги, бизнес партньори и държавни или обществени власти.


5. Споделяне на лични данни  

Колонад може да предоставя лични данни на:

 •  Нашата група

За целите на дейността, наемането на персонал и за маркетингови цели, ние можем да предоставяме лични данни на други клонове на “Колонад Иншурънс Ес Ей“, aкционерно дружество, регистрирано във Велико Херцогство Люксембург или дружества от неговата група. Списък с дружествата от групата на Колонад, които може да имат достъп до лични данни, можете да получите, като се свържете с нас по реда, посочен в тази Политика. Колонад отговаря за управлението и сигурността на съвместно използваните лични данни.  Достъпът до личните данни в рамките на групата е ограничен и се ползва само от лицата, които е необходимо да разполагат с достъп до такава информация за целите на дейността на дружеството, в това число и за маркетингови цели.

 •  Други страни като застрахователи и посредници

В процеса на маркетинговата дейност, предоставянето на застраховки и обработването на претенции, Колонад може да предоставя лични данни на трети страни, като например други застрахователи, презастрахователи, застрахователни и презастрахователни агенти и други посредници или агенти, назначени представители, дистрибутори, маркетингови партньори и финансови институции, дружества, търгуващи с ценни книжа, и други бизнес партньори. Това предоставяне на лични данни най-често е необходимо във връзка с предоставените Ви застрахователни услуги и е в защита на правата Ви по застрахователните договори.

 • Наши доставчици на услуги

Трети лица - външни доставчици на услуги, като например медицински работници, счетоводители, актюери, одитори, експерти, адвокати и други външни професионални консултанти, доставчици на услуги, осигуряващи медицинска помощ и помощ при пътуване, доставчици на услуги, свързани с телефонните центрове за контакти с клиенти, системи за информационни технологии, доставчици на хостинг и поддръжка, доставчици на печатни, рекламни, маркетингови услуги и услуги, свързани с проучвания и анализ на пазара, банки и финансови институции, които обслужват нашите сметки, трети страни, които отговарят за администриране на претенциите или управление на документацията, лица, разследващи застрахователни искове и вещи лица, строителни консултанти, инженери, разследващи лица, съдебни консултанти, преводачи и други такива трети страни като търговци и доставчици на аутсорсинг услуги, които ни съдействат при осъществяването на нашата дейност.

 • Получатели на информация при споделяне в социална мрежа

Такива получатели са Вашите приятели, свързани с Вашия профил в социална мрежа, други потребители на интернет страници и Вашите доставчици на услуги за социална мрежа, които са свързани с дейността Ви по споделяне в социална мрежа, като например - когато Вие свържете Вашия профил в социална мрежа, организирана от друг доставчик на услуги за социална мрежа, с профила Ви в Колонад Електронни Услуги или когато се свържете с Вашия профил в Колонад Електронни Услуги чрез профила Ви в друга социална мрежа. При свързването на Вашия профил в Колонад Електронни Услуги и на профила Ви в друга социална мрежа, Вие ни разрешавате да предоставим данни на доставчика на услуги, който поддържа профила Ви в другата социална мрежа, както и заявявате, че разбирате факта, че обработването на тези данни, които предоставяме, ще бъде извършвано съгласно политиката за конфиденциалност на интернет страницата на другия доставчик на услуги за социална мрежа. Ако не желаете Ваши лични данни да бъдат предоставяни на други потребители или на други доставчици на услуги за социални мрежи, моля не свързвайте Вашия профил в друга социална мрежа с Вашия профил в Колонад Електронни Услуги и не извършвайте споделяне в социални мрежи чрез Колонад Електронни Услуги.

 • Държавни власти и трети страни, участващи в съдебни дела

Колонад може също да предостави лични данни на държавни или други обществени институции (включително, но не само, комисии за компенсация на работници и служители, правоприлагащи органи, данъчни власти и органи, разследващи престъпления) и трети страни, участници в граждански съдебни процеси, и техните счетоводители, одитори, адвокати и други консултанти и представители, за които считаме, че е необходимо с цел: (а) съблюдаване на приложимото законодателство, (б) спазване на приложимите процедури, (в) изпълняване исканията на обществени или държавни органи, в това число обществени и държавни власти извън границите на Република България, (г) прилагане и съблюдаване на нашите условия, (д) защита на нашата дейност или тази на нашата група дружества, (е) защита на нашите права, конфиденциалност, безопасност или собственост и/или тези на нашата група дружества, Вашите или на други лица и (ж) търсене на съдебно удовлетворение или ограничаване на нашите щети.

 • Други трети страни

Може да предоставим лични данни на получатели на плащания, органи, осигуряващи помощ при спешни случаи (пожарна, полиция и спешна медицинска помощ), търговци на дребно, медицински мрежи, организации и доставчици на медицински услуги, превозвачи при пътувания, кредитни бюра, агенции за кредитна отчетност и други лица, участващи в произшествия, които са предмет на претенция, както и купувачи и бъдещи купувачи или други страни в дадена реална или предложена процедура по реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, цесия, прехвърляне или друг вид транзакция, свързана с цялата или част от дейността, активите или акциите.


Можете да споделяте лични данни и чрез форуми, интернет разговори (чат), блогове и други Колонад Електронни Услуги, при които можете да качвате информация и материали (включително, но не само до съдържание на социална мрежа). Моля, имайте предвид, че информацията, качена от Вас или разкрита чрез тези услуги, ще се превърне в публично достъпна информация и ще бъде на разположение на посетителите и потребителите на Колонад Електронни Услуги и на обществеността. Призоваваме Ви да бъдете много внимателни, когато вземате решение да разкриете Вашите лични данни или друга информация чрез използването на Колонад Електронни Услуги.

 6. Защита на данните   

Колонад ще предприеме подходящи технически, физически, юридически и организационни мерки, в съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на данните. За съжаление, при прехвърляне на данни през интернет или при съхраняването им в системи за съхранение на данни, сигурността на данните не може да се гарантира на 100%. Ако имате основание да смятате, че данните Ви, получени по време на нашите взаимоотношения, вече не са защитени (например, ако смятате, че сигурността на предоставените от Вас лични данни е била изложена на риск или нарушена), моля незабавно да ни уведомите за това. (Вижте по-горе раздел „1. С кого да се свържете относно Вашите лични данни”)

Когато Колонад предоставя лични данни на даден доставчик на услуги, доставчикът на услуги се избира внимателно и от него се изисква да прилага съответните необходими мерки, съгласно приложимото законодателство, за защита на конфиденциалността и сигурността на личните данни. 

7. Запазване на личните данни  

Колонад предприема разумни мерки, за да гарантира, че личните данни, които обработваме, са достоверни за целта, за която ще се използват и че са точни и пълни съобразно необходимостта от постигане на целите на настоящата „Политика за конфиденциалност”. Колонад ще запазва личните данни за такъв период, колкото е необходимо за постигане на целите, изложени в настоящата „Политика за конфиденциалност”, освен ако според закона не се изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение и запазване на данните.

8. Лични данни на други лица

Когато предоставяте на Колонад лични данни за други лица, Вие се съгласявате: (а) да уведомявате лицата за съдържанието на настоящата „Политика за конфиденциалност” и (б) да получите изискваното от закона съгласие за събиране, употреба, разкриване и прехвърляне (в това число и предоставяне в други държави) или обработване по друг начин на личните данни на тези лица в съответствие с настоящата „Политика за конфиденциалност”.

9. Маркетингови предпочитания  

Ние Ви предоставяме възможност да ни информирате за Вашите маркетингови предпочитания, в това число и разменяните с Вас съобщения. Можете да се свържете с нас чрез електронен адрес: dpo@colonnade.bg или като ни пишете на: отдел „Обслужване на клиенти”, Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2, ФеърПлей Бизнес Център,  София 1407, България, за да ни уведомите за вашите маркетингови предпочитания или за да се откажете от получаването на такива съобщения.

Ако повече не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост от Колонад на електронната си поща - на принципа да не получавате такива съобщения оттук нататък - можете да се откажете от получаването на такива съобщения, като натиснете върху линка „отказвам се от абонамент”, който линк можете да намерите в съобщенията или като се свържете с нас на горепосочените адреси.

Получаване на съобщения (например SMS текстови съобщения)/телефонни обаждания/пощенски съобщения от нас: В случай че повече не желаете да получавате съобщения/телефонни обаждания/пощенски съобщения от Колонад оттук нататък - можете да се откажете от получаването на такива съобщения, като се свържете с нас на горепосочените адреси.

Предоставяне на Ваши лични данни на дружества от групата за техните маркетингови цели: В случай че предпочитате да не предоставяме Вашите лични данни оттук нататък на дружества от групата за техните маркетингови цели, можете да заявите това свое предпочитание, като се свържете с нас на горепосочените адреси.

Предоставяне на Ваши лични данни на избрани трети лица за техните маркетингови цели: В случай че предпочитате да не предоставяме Вашите лични данни оттук нататък на трети лица – наши партньори за техните маркетингови цели, можете да заявите това свое предпочитание, като се свържете с нас на горепосочените адреси.

Стремим се да изпълним Вашата молба(и) за отказ от получаване на такива съобщения в рамките на разумен период от време. Моля, имайте предвид, че ако подадете такава молба по гореописания начин, няма да можем да премахнем Вашите лични данни от базите данни, притежавани от трети страни, на които вече сме предоставили Вашите лични данни (т.е. на тези, на които вече сме предоставили Вашите лични данни преди датата, на която сме получили Вашата молба за отказ). Моля също така да имате предвид, че ако се откажете от получаване на маркетингови съобщения от нас, все пак ще продължим да Ви изпращаме важни административни съобщения, от получаването на които не можете да се откажете.

10. Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Колонад обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Колонад коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на dpo@colonnade.bg
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за Oтписване, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на dpo@colonnade.bg
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво означава всяко от горните права?

 •  Право на достъп до личните данни

Това право дава възможност на субекта на данните да получи информация дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до КЗЛД;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.
 •  Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)

 Субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • субектът на данните е оттеглил своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът на данните възразява срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 •  Право на възражение

Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на негови лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Администратора, или по съображения, свързани със легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране.

 •  Право на преносимост

 При определени условия, Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, а именно когато:

 a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение;

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 •  Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

 Субектът на данните има право да сезира Комисията за защита на личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за контакт: 02/91-53-519.

Когато прецените че е налице нарушаване на правата Ви, имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.

11. Друга информация, която събираме чрез Колонад Електронни Услуги 

“Друга информация” е всяка информация, която не разкрива Вашата самоличност, като например:

 • информация за вашия браузър и електронно устройство;
 • информация, свързана с използването на Приложение;
 • информация, придобита от файлове „кукис” (бисквитки), използване на пиксел тагове и други технологии;
 • демографска информация и друга информация, осигурена от Вас; и
 • обобщена информация.

 

Друга информация, която събираме:

Ние и нашите доставчици на услуги – трети страни – можем да получим друга информация по различни начини, включително:

 • През Вашия интернет браузър или електронно устройство: Повечето интернет страници събират определен вид информация или Вашето електронно устройства събира автоматично определена информация, като например вашия IP адрес (т.е. адреса на вашия компютър в интернет), резолюция на екрана, вид на операционната система (Windows или Mac) и версия, производител на електронното устройство и модел, използван език, вид и версия на интернет браузъра, време на посещението на страницата(ите), наименование и версия на Колонад Електронните Услуги (като например на определено Приложение), които използвате. Използваме тази информация, за да осигурим доброто функциониране на Колонад Електронните Услуги.
 • През използвано Приложение: Когато изтегляте и използвате Приложение, ние и нашите доставчици на услуги можем да проследим и съберем данни, свързани с използването на Приложението, като дата и час, в които Приложението на Вашето електронно устройство е осъществило връзка с нашия сървър, и каква информация и файлове са били изтеглени в Приложението, на база на номера на Вашето устройство.
 • Използване на файлове „бисквитки“ („кукис”):

„Кукис “ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "кукис" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "кукис" ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Може да използваме информацията с цел сигурност, за улесняване на навигацията, за по-ефективно представяне на информацията, за персонализиране на интерфейса по време на Вашето ползване на Колонад Електронни Услуги или за събиране на статистическа информация относно ползването на Колонад Електронни Услуги. Тези файлове също така ни позволяват да Ви представяме реклами или оферти, които най-вероятно ще Ви допаднат. Можем още да използваме файловете „кукис”, за да проследим Вашите отговори на нашите реклами, както и да използваме файловете „кукис” или други файлове, за да проследим как използвате други интернет страници.


По-долу има описание на възможните файлове „кукис”, които използваме на нашата интернет страница за България, каква е функцията им, какви данни събират и как ги използваме.

 1. „Кукис за географско позициониране” (Geo Location cookie) – Когато някой потребител посещава някоя от нашите интернет страници за първи път, ние разчитаме неговото местоположение от неговия IP адрес и използваме тази информация, за да предположим интернет страницата за коя държава потребителят би желал да посети. Но този метод не е напълно точен и затова, когато потребителят избере да посети интернет страницата за определена държава, ние използваме файловете „кукис”, за да запаметим тази информация и езика, на който е избрал да прегледа интернет страницата. Следващият път, когато потребителят посети интернет страницата, прочитаме файловете „кукис” и предоставяме достъп до интернет страницата за съответната държава и език, които потребителят е посетил последния път. Това се прави с цел да се осигури удобство и потребителите да не се налага отново да избират държавата, чиято интернет страница искат да разгледат. При използването на файловете „кукис” не се събират или използват лични данни.
 2. „Куки SiteCatalyst” (от Adobe) – Този файл позволява събирането и анализирането на данни за това как потребителите достигат до нашата интернет страница и как работят с нея, включително какви продукти търсят, съдържанието, което преглеждат и стъпките, водещи до осъществяване или неосъществяване на дадена продажба. Използваме тази обобщена информация, за да адаптираме нашите интернет страници, така че да служат по-добре на нуждите и интересите на нашите потребители и да им осигурим по-уместна и полезна информация. Файловете „кукис” се запаметяват само временно на компютъра на посетителя. Тези файлове не събират и не използват лични данни. Те записват анонимен код, който служи за идентификация на потребителите и този код „следва” потребителя по време на неговата навигация през нашата интернет страница. Използваме обобщената и анонимна информация за статистически анализ.
 3. „Аналитични куки“ - Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.
 4. Рекламни „бисквитки” - Ние също използваме "бисквитки" за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси ("реклама, базирана на индивидуалния интерес").
 5. Рекламни "бисквитки" на трети страни - Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.
 6. "Бисквитки" при препращане - Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра Ви ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.
 7. „Куки с двойно кликване” (DoubleClick cookies) – Поставяме файлове „кукис” за проследяване на пикселите на компютрите на всички посетители за целите на нашите банер реклами на интернет страницата. Използваме тези файлове, за да разберем, че даден посетител е посещавал и преди това нашата интернет страница и след това да покажем подходящ банер с реклама на интернет страница от нашата партньорска мрежа. Не се събират лични данни. Една от рекламните фирми, които използваме е Гугъл Инк. (Googlе Inc.). За повече информация за файловете „Кукис с двойно кликване” (DoubleClick cookie) или за отказване от този вид файлове, моля посетете: http://www.google.com/privacy/ads/ .
 8. „Куки за партньорски сделки” (Affiliate cookie) – Използваме файлове „кукис” за проследяване на пикселите, които се поставят на компютъра на посетителя и събират информация само за идентификацията на сделката (които показват от коя партньорска интернет страница е дошъл потребителят) и отбелязват часа и датата. Това позволява на нашата партньорска мрежа да проследява продажби и да гарантира, че дадена продажба на наш продукт се дължи на определен наш партньор. Не включва прехвърляне на лични данни.
 9. „Куки Optimost” (Optimost cookie) – Използваме този файл „куки” за събиране на информация за анонимни сесии, които ни показват кога даден файл „куки” е бил поставен на компютъра на даден посетител, неговата версия на създаване, сегмент и вълна. Файлът „куки” съдържа анонимна „идентификация на посетителя”, която представлява произволно число, генерирано с цел идентификация на посетителя за разграничаване на отделни и/или едни и същи потребители. Тези „кукис” не събират лични данни. За да прегледате политиката за конфиденциалност на Optimost, моля посетете: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy.
 • Деактивиране и изтриване на "кукис"

Можете да заявите отказ от получаване на файлове „кукис” от настройките на вашия браузър. Но ако не приемете използването на тези „кукис”, може да изпитате известни неудобства при използването на Колонад Електронни Услуги и някои онлайн продукти.

 • Използване на пиксел тагове, уеб сигнали за предупреждение, прозрачни .gif изображения и други сходни технологии : Във връзка с някои от Колонад Електронни Услуги, с имейл съобщения в html-формат за проследяване на действията на потребителите на Колонад Електронни Услуги и получателите на имейли, за измерване на успеха на нашите маркетингови кампании и събиране на статистика за използването на Колонад Електронни Услуги и честотата на отговорите, могат да бъдат използвани и други методи.

Използваме аналитичните услуги на Omniture на Adobe, която използва файлове „кукис” и уеб сигнали за предупреждение, за да ни помогне да разберем повече за това как интернет страницата се използва от потребителите с цел нейното подобрение. Adobe няма право да използва информацията, която им даваме, извън рамките на необходимото за оказване на помощ. За повече информация за услугата Omniture на Adobe, включително и за това как да се откажете от нея, посетете: http://www.omniture.com/privacy/policy#optout .

 • От местонахождение : В зависимост от приложимото право, можем да събираме данни относно местонахождението на Вашето електронно устройство, например чрез използване на сателит, клетка на телекомуникационна мрежа или WiFi сигнали. Можем да използваме местонахождението на Вашето устройство, за да Ви предоставим персонализирани в съответствие с местонахождението Ви услуги и информация. В зависимост от маркетинговите Ви предпочитания, които сте ни заявили, или от приложимото право, ние бихме могли също така, да предоставим данни относно местонахождението на Вашето устройство, заедно с информация за рекламните съобщения, които сте видели, и друга информация, която сме събрали, на наши маркетингови партньори, с което да им осигурим възможност да Ви предоставят много по-специализирана информация и да изследват резултата от рекламните им кампании. В определени случай, бихте могли да разрешите или забраните подобно използване и/или предоставяне на информация относно местонахождението на Вашето устройство, но ако изберете да забраните подобно използване и/или предоставяне, предоставянето на съответните персонализирани услуги и информация от нас и/или нашите маркетингови партньори би могло да бъде невъзможно.
 • От вас: Част от информацията (например Вашето местоположение или предпочитан начин за комуникация) се набавя като доброволно ни я предоставяте. Освен ако тя не е комбинирана с информация за лични данни, тази информация не ви идентифицира лично.
 •  Чрез обобщаване на информацията: Можем да обобщим и използваме определен вид информация (например можем да обобщим информация, за да изчислим процента на потребителите, които имат определен телефонен териториален код).

Моля, имайте предвид, че можем да използваме и разкриваме тази „друга информация” за всякакъв вид цели, освен в случаите, когато нямаме право на това съгласно приложимото законодателство. В случаите, когато се налага да се отнасяме към „Другата информация” като към лична информация (лични данни) съгласно приложимото законодателство, в такъв случай в допълнение към изброените видове използване в раздел „Друга информация, която събираме” можем да събираме, използваме и разкриваме тази „друга информация” за всички цели, за които можем да използваме и разкриваме и личната информация (личните данни).

 •  Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел. Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им. Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

В допълнение като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

12. Услуги на трети лица 

Тази „Политика за конфиденциалност” не касае и ние не носим отговорност за конфиденциалността, информацията или други практики на трети лица, включително трети лица, които управляват интернет страници или услуги, към които Колонад Електронни Услуги осъществяват връзка. Включването на връзка към Колонад Електронни Услуги не означава потвърждение на интернет страницата или услугата, към която е връзката, от нас или от нашата група дружества.

 Моля да имате предвид, че ние не носим отговорност за политиките и практиките по събиране, използване и разкриване на лични данни (включително за политиките за информационна сигурност) на други организации, като Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® и всеки друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик на платформи за социални мрежи, доставчици на операционни системи, доставчици на безжични услуги или производители на електронни устройства, включително за каквито и да било лични данни, които Вие разкривате на други организации чрез или във връзка с Колонад Електронни Услуги.

13. Използване на Колонад Електронни Услуги от непълнолетни

Колонад Електронни Услуги не са насочени към лица под осемнадесет (18) годишна възраст и молим такива лица да не предоставят лични данни посредством Колонад Електронни Услуги.

 14. Промени в политиката за конфиденциалност 

Периодично преразглеждаме настоящата „Политика за конфиденциалност” и си запазваме правото да въвеждаме промени по всяко време във връзка с промени в нашата дейност и правните изисквания. Ще публикуваме обновяванията на нашите интернет страници.

Моля, погледнете датата на “ПОСЛЕДНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ” в горния десен край на настоящата „Политика за конфиденциалност”, за да видите кога е била последната внесена поправка.

Уведомление за поверителност

свалете

Писмено заявление за получаване на информация за обработвани лични данни от Колонад

свалете