Настъпващата инфланция поставя огромни предизвикателства пред бизнеса и в частност, но с особена сила, това важи за имуществените и карго застрахователни продукти. 

6.11.2022 г.

Настъпващата инфланция поставя огромни предизвикателства пред бизнеса и в частност, но с особена сила, това важи за имуществените и карго застрахователни продукти. Нашият колега Maciej Szczepanski, директор на съответния отдел в полския клон на Колонад Иншуърънс публикува статия, фокусирана върху заплахите и мерките, които застрахователните компании, агенти и брокери е препоръчително да вземат своевременно за адекватна защита както на клиентите, така и на бизнеса като цяло. Обръщаме внимание на някои от интересните моменти, които Maciej споделя с професионалистите от бранша:


„Конкурентната среда на застрахователния пазар е причина за постоянното разработване на продукти за бизнеса, както и за силен натиск върху ценовите равнища. Инфлационният феномен може да се счита относително за новост за индустрията. Променената икономическа реалност създава рискове, свързани с все още присъстващата пандемия и несигурността от бушуващата наблизо война.

Участниците в застрахователния сектор на първо време се опитват да се справят с тези предизвикателства, а индуцираната от тях инфлация в едно с евентуално неправилно оценена застрахователна сума представляват невидима заплаха, която може да донесе тежки последици в случай на голяма щета (такава, която да блокира обслужването за месеци).“


Статията обръща внимание и на това, че липсата на инфлация или много ниските й нива са установили в бранша спокойствие, което сега може да ни изиграе лоша шега и затова е необходимо да се следи на по-кратки периоди влиянието на инфлацията върху конкретните параметри на застрахователните условия.

„Феноменът инфлация е опасен и за инвестициите в процес на изпълнение, затова обръщаме внимание на разпоредбите на общите условия, които задължават застраховащия да проверява стойността на инвестицията, така че декларираната стойност на договора да съответства на пълните разходи за реконструкция към момента на нейното приключване.


ПО-КРАТЪК ПЕРИОД НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Инфлацията и пазарната среда пораждат още една заплаха за правилното застрахователно покритие. Когато имущественото застраховане се разшири, така че да включва загуба на застрахования брутен доход (БД), очакваните периоди на обезщетение може да се окажат недостатъчни. Тук не става дума за самата застрахователна сума, която, както в случая със стойността на имуществото, поради инфлацията може просто да се окаже твърде малка, като се има предвид увеличението на оборота, породено от инфлацията, и увеличението на цената на продаваните продукти или предоставяните услуги. Периодът на обезщетение, посочен в самия договор, през който застрахователят покрива загубата, може да се окаже твърде кратък. В днешно време се сблъскваме не само с инфлацията, но и с прекъснати вериги за доставки, липса на налични части, недостатъчен брой работници в строителния бранш - затова остава също толкова важно да се провери самата продължителност на периода на обезщетение, предвиден по време на договора.“

Екипът на „Колонад Иншуърънс“ вече комуникирахме с нашите брокери и партньори предизвикателствата, породени от инфлацията. Присъединяваме се към призива, с който завършва статията и който е отражение на ценностите, които споделяме в „Колонад“:

„Нека работим заедно, за да гарантираме сигурността на нашите клиенти, така че застрахователният договор да отразява текущите пазарни условия и да позволява бързо възстановяване на увреденото имущество в случай на щети със значителен размер.“