Участвай за раница, като сключиш застраховка

Пътуване в чужбина или Отмяна на пътуване от Колонад.

Всяка седмица се раздават три раници. 

Период на промоцията 29 април – 30 юни 2024 г.

Участвай
Купи застраховка

Пътуване в чужбина или Отмяна на пътуване, за да пътуваш без тревоги. Научи повече за застрахователните пакети тук.


Съгласи се с условията

на промоцията, за да бъдеш регистриран за участие в нея. Прочети пълните условия по-долу.

Стискай палци

да спечелиш в седмичното теглене на победители.

Ние ти стискаме – защото една практична награда никога не е излишна, когато пътуваш.


Официални правила на промоционална кампания “Спечели раница със застраховка „Пътуване в чужбина“ от Колонад”


Раздел 1. Организатор на промоционалната кампания и официални правила

Промоционалната кампания “Спечели раница със застраховка „Пътуване в чужбина” („Промоцията“) се организира и провежда от Колонад Иншурънс Ес Ей-клон България КЧТ, с идентификационен номер 204603407 и седалище и адрес: гр. София бул. Черни връх № 51Б, Бизнес център ФеърПлей Интернешънъл, ет.2 („Организатор”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес colonnade.bg/promo през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: colonnade.bg/promo

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай на непреодолима сила и/или ако бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на официалните правила, като на участниците не се дължи компенсация.


Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се провежда онлайн на сайта на Организатора www.colonnade.bg, като наградите се доставят само на територията на България.


Раздел 3. Период/етапи на Промоцията

Промоцията се провежда от 29 април до 30 юни 2024 г., като включва девет седмични етапа, както следва:

 • Първи етап, който стартира на 29 април 2024 г. и ще продължи до 5 май 2024 г., включително;
 • Втори етап, който стартира на 6 май 2024 г. и ще продължи до 12 май 2024 г., включително;
 • Трети етап, който стартира на 13 май 2024 г. и ще продължи до 19 май 2024 г., включително;
 • Четвърти етап, който стартира на 20 май 2024 г. и ще продължи до 26 май 2024 г., включително;
 • Пети етап, който стартира на 27 май 2024 г. и ще продължи до 2 юни 2024 г., включително;
 • Шести етап, който стартира на 3 юни 2024 г. и ще продължи до 9 юни 2024 г., включително;
 • Седми етап, който стартира на 10 юни 2024 г. и ще продължи до 16 юни 2024 г., включително;
 • Осми етап, който стартира на 17 юни 2024 г. и ще продължи до 23 юни 2024 г., включително;
 • Девети етап, който стартира на 24 юни 2024 г. и ще продължи до 30 юни 2024 г., включително.


Раздел 4. Право на участие

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, което закупи в рамките на посочените етапи поне една застраховка „Пътуване в чужбина“ или „Отмяна на пътуване“ директно от сайта на Организатора: www.colonnade.bg

Управителите и служителите на Организатора и на всички свързани с тях дъщерни дружества, както и други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.


Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Във всеки етап на Промоцията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, закупили през същия този етап поне една застраховка „Пътуване в чужбина“ или „Отмяна на пътуване“, директно от сайта на Организатора. Всяка една такава закупена застрахователна полица дава право на едно участие. Участник може да участва в тегленето на наградите за даден етап на Промоцията толкова пъти, колкото пъти е закупил една от двете застраховки „Пътуване в чужбина” и/или „Отмяна на пътуване”, в периода на същия този етап. Ако например в един и същи етап едно лице закупи повече от една полица от една от двете застраховки „Пътуване в чужбина” или „Отмяна на пътуване” или по една полица и от двете застраховки, това лице може да участва поотделно с всяка от тях в тегленето на наградите за този етап. За избягване на съмнение закупените полици дават право на участие само за етапа на Промоцията, през който са били закупени.

В Промоцията не могат да участват:

 • Застрахователни полици за други застрахователни продукти на Организатора, различни от „Пътуване в чужбина“ и „Отмяна на пътуване“;
 • Застрахователни полици, които не са били закупени от участник директно от сайта на Организатора (като например от друг посредник, брокер, партньор и др.).


Раздел 6. Описание на наградите

За всеки етап на Промоцията (общо девет етапа) се теглят като награди по 3 броя раници, или общо 27 за целия период на Промоцията.


Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко теглене ще се определя съответният брой печеливши.

Датите за тегленията на наградите са както следва:

 • За етапи от 1 до 4 включително  -  теглене на 30 май 2024 г.
 • За етапи от 5 до 9 включително - теглене на 4 юли 2024 г.

Освен печелившите участници ще бъдат изтеглени и 27 резерви. Организаторът ще направи до три опита за контакт с всеки изтеглен печеливш участник на предоставените от него контакти при закупуване на застраховката, за уточняване на адрес за доставка на наградата на територията на България. Ако печелившият участник не отговори в рамките на седем дни след третия опит на Организатора за контакт с него, той губи правото си на награда, като за същата награда Организаторът ще направи опит за контакт по същия начин с резервен печеливш по реда на изтеглянето на резервите. Наградите ще бъдат доставяни единствено на адреси на територията на България.

Наградите не могат да бъдат заменяни с други или с техния паричен еквивалент.

Организаторът не носи отговорност, в случай че куриерът не успее да достави наградата поради причини, за които печелившия участник отговаря, като например отсъствие на хора на посочения адрес или неуспешен опит за контакт с печелившия участник. Организаторът поема разноските за доставка единствено до първоначално посочения адрес от печелившия участник. Организаторът няма да отговаря за други начини за предоставяне на наградата и свързаните с тях разходи, различни от изпращането с куриер до първоначално посочения адрес от печелившия участник.


Раздел 8. Отговорност

Организаторът не носи отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е вреди, произтичащи от провеждането на Промоцията, или от участието на който и да е участник в Промоцията, или ако Промоцията не се осъществи съгласно предвиденото поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства извън контрола на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако награда не може да бъде доставена на печеливш участник, защото той е предоставил информация, която е непълна, неточна или невярна.

Организаторът не носи отговорност за неполучена или забавена награда, когато печеливш участник или негов представител не може да бъде открит от куриера или при невъзможност наградата да бъде предоставена поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства извън контрола на Организатора.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на уебсайта, както и в случаите, в които участието в Промоцията е възпрепятствано поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като например, но не само, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги, които са извън контрола на Организатора.


Раздел 9. Защита на личните данни

Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните, както и в съответствие с Политиката на компанията за защита на личните данни https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy При въпроси може да се свържете с длъжностното лице на dpo@colonnade.bg

Печелившите и резервните печеливши предоставят доброволно данни за доставка на наградата, като тези данни се обработват единствено, с цел предоставянето на наградата. Личните данни няма да се обработват за други цели.


Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Допустими участници и Организатора се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.