Защитава банките от финансови загуби от различни престъпни действия

Причини за покупка

Покрива финансови загуби от нечестни действия на служители

Покрива финансовите активи на банката като първа страна.

Покрива фалшифициране, физическа кражба или обир

Защитава самата институция, не притежателите на активи или акционерите.

Застраховката е аналогична на международните банкерски полици

Покритието е на много високо ниво и сме лидер на местния пазар.

Ние сме доверен партньор на водещи банкови институции в България

Да бъдем Ваш партньор е преимущество 

За кого е продуктът

Застраховката е насочена към банките и отговаря на международните стандарти

Описание на продукта

Международната банкерска полица е годишна застраховка. Предметът на застраховката могат да бъдат един или повече от следните застрахователни рискове:

СЕКЦИЯ А:

 • Нелоялност на служители - Загуба единствено и пряко в резултат на нечестни или измамни действия на служител на Застрахования, извършени с намерение да причинят загуба на Застрахования или с цел извличане на финансова облага за въпросния служител.
 • Помещения - Загуба на имущество в помещенията, причинено от кражба, извършена от лица, проникнали в помещенията, или мистериозно и необяснимо изчезване, или повреда, разрушаване или поставяне на друго място докато въпросното имущество се е намирало в помещенията, или имущество, във владение на клиент на Застрахования, или на представител на такъв клиент, която загуба е причинена от кражба, извършена докато този клиент или представител са се намирали в помещенията на Застрахования.
 • Транспорт - Имущество загубено или увредено по време на транспорт където и да е под надзора на служител на Застрахования или на охранителна фирма, която превозва имуществото с брониран автомобил по възлагане на Застрахования.
 • Подправени чекове - Фалшифициран подпис или измамна промяна на чекове, менителници, трати, банкови акцепти или депозитни сертификати.
 • Подправени ценни книжа - Ако Застрахованият, проявявайки дължимата добросъвестност в хода на обичайната си дейност, е работил с ценни книжа или подобни писмени инструменти, които носят фалшив подпис, или са измамно подправени, или са фалшиви, или са загубени или откраднати.
 • Фалшива валута - Загуба поради добросъвестно получаване от страна на Застрахования в хода на нормалната дейност на фалшифицирани или подправени книжни пари или монети, претендиращи да са издадени от законен емитент от която и да е държава. 
 • Офиси и обзавеждане - Загуба, поради щети на помещенията на Застрахования, директно причинени от кражба, или опит за извършването й, или на интериора на помещенията от вандализъм или злоумишлени действия.
 • Измамна ипотека - При понесени щети въпреки добросъвестно извършените от Застрахования процедури за ипотекиране на имущество при отпускането на който и да е кредит, приемайки, получавайки или действайки добросъвестно при всяка ипотека на недвижим имот.
 • Отговорност за касети - Загуба, за която Застрахованият стане законно отговорен поради повреда, унищожение или загуба от всякакъв характер, кражба или изчезване на имущество или предмети със съществена стойност, имущество на клиенти и/или депозитори, или имущество, поверено от други лица на въпросните клиенти, съхранявано в касети, намиращи се в депозитен трезор на Застрахования, а също така и докато въпросното имущество или предмети или касети се намират в помещенията, но временно извън трезора.
 • Загуба на права за записване - Поради загуба на права при записване, обмяна, изкупуване или депозит, поради размяна или загуба на имущество, докато същото се е намирало на който и да е адрес в помещенията на Застрахования, или по време на път, където и да е под надзора на лице/а, действащо като придружител освен като пощенска пратка или с нает куриер, с изключение на бронирано МПС на специализирана фирма.
 • Спиране на нареждания за плащане или изплащане на чекове - При условие, че Застрахованият е изпълнил или не е успял да изпълни заявка на свой клиент или упълномощен агент на такъв клиент, да спре плащането на чек или трата, теглени от или срещу Застрахования, или е отказал плащането на чек или трата теглени от или срещу Застрахования от негов клиент или упълномощения агент на такъв клиент, за която щета Застрахованият е станал законно отговорен да компенсира своя клиент.
 • Банкомати - Загуба на имущество поради кражба, грабеж, теглене от клиент, принуден насила, или поради повреда или разрушение поради каквато и да е причина и от когото и да е, докато същото имущество се е намирало в банкомат, или претърпяна при извършване на превод на средства – дебитиране от 24 ч. текуща депозитна сметка/и на картодържател, клиент на банката, на базата на получени при Застрахования електронни инструкции от банкомат привидно въведени от картодържателя, но всъщност въведени от друго/трето лице, което е успяло да осъществи достъп до банкомата посредством открадната 24 ч. банкова карта и което е действало с измамни намерения.
 • Изнудване - Заплаха за лица - Загуба на имущество, предадено от Застрахования в резултат на оповестена му заплаха за телесно увреждане на директор, партньор, служител, надзорник или собственик на Застрахования роднина или посетител.
 • Изнудване - Заплаха за имущество - Загубата на имущество, предадено от помещенията на Застрахования в резултат на оповестена на Застрахования заплаха към неговите помещения или имущество.

СЕКЦИЯ Б – ЕЛЕКТРОННО И КОМПЮТЪРНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Покрива престъпления, извършени по електронен или компютърен път с кражба на активи на

застрахования, съгласно следните клаузи:

 • Компютърни системи
 • Електронни компютърни програми
 • Електронни данни и преносители
 • Компютърен вирус
 • Електронни и телефаксни комуникации
 • Електронни трансмисии
 • Електронни ценни книжа
 • Гласово инициирани инструкции
 • Допълнителни разходи
 • Интернет банкиране

Често задавани въпроси

В зависимост от конкретно застрахования риск, е приложимо едно или повече от следните ограничения:

 • Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз. 
 • Всяка клауза съдържа специфични ограничения, подробно описани в Общите условия на застраховката.

Не се покриват искове причинени от:  

 • Щета, причинена преди ретроактивната дата или щета, разкрита преди началната дата на периода на застраховката; 
 • Косвени щети от всякакъв характер, последващи загуби; 
 • Разходи, такси или други разноски, направени от застрахования за установяването или опитът да се установи основание и размер на щета, покрита по настоящата застраховка; 
 • Загуба или щета на какво и да е вид имущество, поради изхабяване, износване, постепенна загуба на качествата му, насекоми и паразити; 
 • Загуба или щета на каквото и да е имущество, пряко или косвено причинена от тайфун, ураган, циклон, вулканично изригване, земетресение, подземен пожар или друг вид природно бедствие или феномен, както и последващи загуби или щети от опожаряване, наводнение или разграбване; 
 • Загуба или щета, пряко или косвено причинени или произтичащи от война, нахлуване, акт на чужд враг, враждебни действия или паравоенни операции (независимо дали е обявена война или не), гражданска война, въстание, революция, бунт, граждански вълнения, които придобиват размера на или придобиват масов характер, военна или узурпирана власт, военно положение или акт на законно установена власт; 

Всяка клауза съдържа специфични изключения, подробно описани в Общите условия на застраховката.

Необходимо е попълване на съответния въпросник 

Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на застрахователя.

Премия над 1 200 евро може да бъде разсрочена на максимум 4 равни вноски.  Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на застрахователния договор.

Полицата се издава само на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

 • да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • да уведомите писмено Застрахователя за наличието на обстоятелства, които се очаква да доведат до предявяване на претенции. Известието трябва да включва причините, поради които се очаква да възникне претенцията и всички необходими подробности, като дати, неправомерни действия (в случай на такива) и информация за евентуалните застраховани и лицата, които може да предявят претенции, които имат връзка със случая.

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица и за територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Документи

Информационен документ

свалете

Други видове отговорности на дружества

За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Покрива отговорността на застрахования като работодател

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Моля да се свържете с нас чрез контактната форма и ние ще Ви върнем отговор до 24 часа

Да бъдем Ваш партньор е преимущество