Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Причини за покупка

Покритие

Автоматично покритие за нови дъщерни дружества и покритие за унищожени, увредени, загубени, деформирани или изтрити документи.

Удължен период

Удължен период за подаване на уведомление за предявен първи иск след изтичане/прекратяване на полицата.

Цял свят

Възможност за предоставяне на покритие за цял свят.

Защити бизнеса си

Ние предпазваме вашия бизнес при вреди,  възникнали  в резултат неизпълнение на задължения.

За кого е продуктът

Застраховката  осигурява защита на квалифицирани професионалисти срещу искове, предявени срещу тях, за претърпени от клиенти финансови загуби във връзка с предоставяните професионални услуги. Застраховка "Професионална отговорност" предлага финансова защита за посрещане на съдебните разноски и всички нанесени вреди, които биха могли да бъдат предмет на обезщетение. Подходяща е за:

  • Адвокати
  • Счетоводители и Одитори
  • Застрахователни брокери
  • Брокери по сделки с недвижимо имущество, компании за управление на недвижими имоти
  • Управленски консултанти
  • Архитекти и инженери
  • Компании от сферата на информационните технологии, Разработване на софтуерни продукти и др.
  • Аутосорсинг компании
  • Рекламни и PR агенции
  • Други

Описание на продукта

Застрахователното покритие по застраховката покрива само искове, които са едновременно предявени за първи път към застрахования през периода на застраховката и за които застрахованият е подал писмено уведомление до Застрахователя през периода на застраховката, възможно най-скоро след като искът е бил предявен срещу Застрахования. Предмет на  застраховката може да бъде един или повече от следните застрахователни рискове:

  • Професионална отговорност за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения;  
  • Нарушение на конфиденциалността;  
  • Нарушаване или засягане на интелектуална собственост;  
  • Клевета  
  • Причиняване на финансови загуби на клиенти в резултат на нелоялни служители;  

Застраховката покрива:

  • Разноски за правна защита по предявени претенции;  
  • Разходи за участие в съдебни заседания;  
  • Удължен период за подаване на уведомление за предявен първи иск след изтичане/прекратяване на полицата;  
  • Покритие за унищожени, увредени, загубени, деформирани или изтрити документи; 
  • Автоматично покритие за нови дъщерни дружества;  

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

Професионална отговорност за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения; нарушение на конфиденциалността; нарушаване или засягане на интелектуална собственост; клевета; причиняване на финансови загуби на клиенти в резултат на нелоялни служители; разноски за правна защита по предявени претенции

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на застрахователната полица и за територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GPB, USD.

Застраховка "Професионална отговорност" не покрива събития, причинени от:

  • Нелоялна конкуренция – нарушение на антимонополното законодателство, ограничение на търговията или нелоялна конкуренция; 
  • Телесно нараняване/имуществена щета, освен ако не са в резултат на професионална грешка; 
  • Договорна отговорност или друго задължение, които излизат извън задължението да се използват такива умения и старание, каквито се прилагат при стандартното извършване на Професионалните услуги;                                                         
  • Вярна и точна предварителна оценка на разходите; 
  • Инфраструктура - повреда в електрическото захранване, повреда на телекомуникационни или сателитни системи, механична повреда; 
  • Неплатежоспособност; 
  • Гаранция; 
  • Умишлени действия; 
  • Престъпления; 
  • Патент, търговска тайна; 
  • Предходни искове и обстоятелства; 
  • Търговска задлъжнялост; 
  • Война/ Тероризъм;
  • Рискове свързани с ядрена енергия.
  • да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
  • да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
  • да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт;
  • да окажете всяко разумно и необходимо съдействие на Застрахователя във връзка със съдебната защита по даден иск;
  • да положите дължимата грижа и да предприемете и съгласувате действия за предотвратяване или намаляване на загубите по застраховката.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

свалете

Преддоговорна информация

свалете

Подобни продукти

Oсигурява покритие за професионалната отговорност и разходите за съдебна и правна защита в резултат на претенция срещу финансовата институция

Покрива отговорността на застрахования като работодател

За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →