Осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети лица, причинени от дефектни или опасни продукти

Причини за покупка

Широко покритие

Телесно увреждане или смърт; имуществена вреда; финансова загуба, пряк резултат от телесно увреждане или имуществена вреда; разходи за съдебна защита.

Минимални изключения

Прилагаме минимални изключение, като покриваме включително груба небрежност, и др.

Висок капацитет

Имаме възможност да пласираме специфични покрития и рискове, както и най-високи лимити на местния пазар.

Защити бизнеса си.

Ние предпазваме вашия бизнес при претенции на трети лица, вследствие на увереждане, предизвикано от продукт на Застрахования.

За кого е продуктът

Предназначена да защити корпоративния бизнес в различни сектори, например:

 • Производствени дейности 
 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Медии и технологии
 • Търговия и услуги
 • Други

Описание на продукта

 • Осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети лица, причинени от дефектни или опасни продукти произведени, монтирани, поправени, обслужвани, обработвани, продавани, доставяни или разпространявани от застрахования, включително разходите за съдебна защита и присъденото обезщетение. 
 • Възможност за добавяне на покритие за изтегляне на продукт от търговската мрежа.
 • Широкообхватно покритие с минимални изключения по застраховката
 • Териториална валидност за цял свят, включително за САЩ и Канада
 • Обезщетение за явяване пред съд.

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

Основните покрития са:  

 • Tелесно увреждане или смърт. 
 • Имуществена вреда. 
 • Финансова загуба, пряк резултат от телесно увреждане или имуществена вреда. 
 • Разходи за съдебна защита.

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на застрахователната полица и за територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GPB, USD.

 • Вреди, които не се изразяват в телесно увреждане или щета на имущество; 
 • Отговорност, свързана с автомобили, плавателни или въздухоплавателни средства, произтичаща от собствеността, владеенето или ползването от или от името на застрахования; 
 • Отговорност, произтичаща от даване на съвет, изработване на план или проект, или спецификация, срещу хонорар; 
 • Отговорност за имуществени вреди, нанесени на имущество, собственост на застрахования или намиращо се под грижата, попечителството или контрола на застрахования или на негов служител; 
 • Имуществена вреда на всяка част от имущество, върху която застрахованият работи или е работил, ако загубата или вредата произтича от тази работа; 
 • Имуществени  вреди  на  продукти  и  разходи,  направени  при  или  за проверка, поправка или  подмяна на продукти или изтеглянето на продукти от пазара; 
 • Авиационна и/или космическа отговорност, отговорност на ръководството на въздушното движение и експозиции в района на летището; 
 • Договорни отношения - отговорност, поета от застрахования с договор или споразумение; 
 • Финансови загуби, които не се пряк резултат от телесно увреждане или имуществена вреда; 
 • Отговорност за вреди, причинени от въздействието на силициеви продукти, материали, фибри или прах; 
 • Постепенно замърсяване.
 • Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация; 
 • Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора; 
 • Да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт; 
 • Да представите писмено уведомление за събитие, което може да породи право на иск, не по-късно от 7 дни от узнаването; 
 • Без предварително писмено съгласие на Застрахователя, да не поемате отговорност към третото лице по отношение на настъпило застрахователно събитиe.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

свалете

Преддоговорна информация

свалете

Подобни продукти

Покрива отговорността на застрахования като работодател

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да изпратите попълнен датиран въпросник и ние ще Ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай, че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Защити бизнеса си.

Ние предпазваме вашия бизнес при претенции на трети лица, вследствие на увереждане, предизвикано от продукт на Застрахования.