За помещения и дейност

Причини за покупка

Широко покритие

Покриват се всички рискове освен посочените в Изключени рискове, дори настъпили извън България, съгласно покритието.

Минимални изключения

Стандартните изключения като: радиоактивно замърсяване; война и тероризъм, постепенно замърсяване и др.

Висок капацитет

Подписваме специализирани и трудни за пласиране рискове, изискващи високи лимити и  разширено покритие.

Защити бизнеса си.

Ние предпазваме вашия бизнес от претенции при инциденти на трети лица.

За кого е продуктът

Застраховка „Обща гражданска отговорност“  е предназначена да защити корпоративния бизнес.      

 • Производствени дейности
 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Медии и Технологии
 • Търговия и услуги
 • Други              

Описание на продукта

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ осигурява покритие за гражданската отговорност на застрахования, за имуществени вреди и телесни увреждания, причинени на трети лица във връзка с дейността на застрахования, претендирани от увредените трети лица, съгласно териториалната валидност на полицата. Покрива се широк спектър от дейности.

Осигурява покритие срещу: 

 • Телесно увреждане: смърт, нараняване или заболяване или  смърт,  настъпила  в  резултат  от  такова  телесно нараняване или заболяване, включително и психическо увреждане,  тежко  психическо  разстройство  или състояние на психически шок. 
 • Имуществена вреда: физическо увреждане, загуба или погиване на материални активи. 
 • Финансова загуба, пряк резултат от телесно увреждане или имуществена вреда. 
 • Внезапно и инцидентно замърсяване. 
 • Разходи за съдебна защита. 

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

 • Tелесно увреждане или смърт;
 • Имуществена вреда;
 • Финансова загуба, пряк резултат от телесно увреждане или имуществена вреда;
 • Внезапно и инцидентно замърсяване;
 • Разходи за съдебна защита;

Териториална валидност може да бъде за цял свят, включително за САЩ и Канада

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GPB, USD.

 • Вреди, които не се изразяват в телесно увреждане или щета на имущество; 
 • Отговорност, свързана с автомобили, плавателни или въздухоплавателни
  средства, произтичаща от собствеността, владеенето или ползването от
  или от името на застрахования; 
 • Отговорност, произтичаща от даване на съвет, изработване на план или
  проект, или спецификация, срещу хонорар; 
 • Отговорност за имуществени вреди, нанесени на имущество,  собственост
  на застрахования или намиращо се под грижата, попечителството или
  контрола на застрахования или на негов служител; 
 • Имуществена  вреда  на  всяка  част  от  имущество,  върху  която
  Застрахованият работи или е работил, ако загубата или вредата произтича
  от тази работа; 
 • Имуществени вреди на продукти и разходи, направени при или за
  проверка, поправка или подмяна на продукти или изтеглянето на
  Продукти от пазара; 
 • Авиационна и/или космическа отговорност, отговорност на ръководството
  на въздушното движение и експозиции в района на летището; 
 • Договорни отношения - oтговорност, поета от Застрахования с договор или
  споразумение; 
 • Финансови загуби, които не се пряк резултат от телесно увреждане или
  имуществена вреда; 
 • Отговорност  за  вреди,  причинени  от  въздействието  на  силициеви
  продукти, материали, фибри или прах; 
 • Постепенно замърсяване.
 • Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация; 
 • Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора; 
 • Да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт;
 • Да представите писмено уведомление за събитие, което може да породи право на иск, не по-късно от 7 дни от узнаването; 
 • Без предварително писмено съгласие на Застрахователя, да не поемате отговорност към третото лице по отношение на настъпило застрахователно събитие

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

свалете

Преддоговорна информация

свалете

Подобни продукти

Покрива отговорността на застрахования като работодател

Oсигурява покритие срещу искове, произтичащи от инцидентно или постепенно

замърсяване

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Защити бизнеса си.

Ние предпазваме вашия бизнес от претенции при инциденти на трети лица.