Oсигурява покритие за професионалната отговорност и разходите за съдебна и правна защита в резултат на претенция срещу финансовата институция

Причини за покупка

Покрива Професионална отговорност

законовото задължение за обезщетение за щети или компенсация на трето лице при уреждането на Претенция, във връзка с действителното или предполагаемо предоставяне на или невъзможност за предоставяне на финансови или професионални услуги, като част от дейността на Застрахования.

Покрива Разходи за съдебна и правна защита

Покрива разумните и необходимите хонорари, разходи и разноски, направени/платени с предварителното писмено съгласие на Застрахователя от или от името на Застрахован за представляване на този Застрахован, след като е предявена Претенция, при разследването, защитата, уреждането или обжалването/оспорването на тази Претенция.

Xонорари, разходи и разноски

Покрива Разумни и необходими хонорари, разходи и разноски, направени с предварителното писмено съгласие на Застрахователя от или от името на Застрахован за квалифициран експерт, нает чрез адвокат, да изготви експертиза, доклад, оценка, диагноза или предоставяне на контрадоказателства във връзка със защитата на Претенция.

Партньорство, на което може да разчитате.

Имаме опит с различни финансови институции, фондове и др.

За кого е продуктът

Застраховката е насочена към различни финансови институции, хъбове, фондове и др.

Описание на продукта

Това е годишна застраховка и срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят. Покрива един или повече от следните застрахователни рискове: 

 • Професионална отговорност; 
 • Разходи за съдебна и правна защита; 
 • Разумни и необходими хонорари, разходи и разноски;
 • Разходи за ограничаване и/или намаляване на щетите;
 • Разходи за разследване;
 • Разходи за разследване преди предявяване на иск.

Често задавани въпроси

В зависимост от конкретно застрахования риск, са приложими едни или повече от следните ограничения:

 • Печалбата на приход или преимущество, каквито Застрахованият не е имал законно право да получи или извършването на непочтено или измамно действие от Застрахован. 
 • Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз.

Не се покриват искове, причинени от:

 • Телесно нараняване и имуществена щета- загуба, унищожаване или повреждане на всякакво имущество;
 • Търговски и основни искове, свързани с търговска, финансова или загуба от търговска дейност;
 • Договорна отговорност – писмено договорно задължение, съгласно което застрахован е поел отговорност да плаща санкции, неподлежащи на компенсации или подобни предварително оценени щети; 
 • Хонорари, комисиони, такси и приходи; 
 • Инфраструктура и технологии – електрическа или механична повреда, дефект или неизправност, прекъсване на електрозахранване, грешка или дефект в софтуер и др.; 
 • Несъстоятелност;  
 • Застрахован срещу застрахован/дружество майка;
 • Отговорност на заемодател - невъзможност или отказ на застрахован да предложи заем, финансов лизинг или всякаква друга форма за предоставяне на кредит на трето лице;
 • Интелектуална собственост;
 • Замърсяване; 
 • Предишни застрахователни събития и обстоятелства;
 • Претенция от акционер, освен ако не я е предявил като клиент на застрахования;  
 • Отговорност на попечител – в резултат на действие или бездействие от страна на застрахован като доверено лице, фидуциар, схема за участие в печалбата или програма за доходи на наети лица на Дружество.

Необходимо е попълване на съответния въпросник и предоставяне на последния заверен годишен финансов отчет

Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на застрахователя.

Премия над 1 200 евро може да бъде разсрочена на максимум 4 равни вноски. Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на застрахователния договор.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

 • да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • да уведомите Застрахователя през срока на застраховката за всяко обстоятелство, за което основателно се очаква да доведе до застрахователно събитие. Уведомлението трябва да включва причините за очакването на такова застрахователно събитие, цялата необходима съществена информация във връзка с дати, професионални услуги и потенциалния Застрахован и засегнатия/те потенциален/ни ищец(ци).
 • Без да имате предварителното писмено съгласие на Застрахователя да не признавате или да не приемате отговорност, да не сключвате споразумение за уреждане на претенция, или да не се съгласявате със съдебно решение или да не поемате разходи, покрити по настоящата Застраховка.

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица и за територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Документи

Информационен документ

свалете

Други видове отговорности на дружества

За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Партньорство, на което може да разчитате.

Моля да се свържете с нас чрез контактната форма и ние ще Ви върнем отговор до 24 часа