Oсигурява покритие за финансови загуби в резултат на грешки или пропуски както в управлението, така и при предоставяне на инвестиционни консултации

Причини за покупка

Покрива финансови загуби от грешки или пропуски в управлението

Дори при предоставяне на инвестиционни консултации

Професионална отговорност на Инвестиционния мениджър

Вследствие на допусната професионална грешка или пропуск

Професионална отговорност на Фонда

Това е отговорността за професионални грешки и пропуски от страна на служителите и дружеството

Партньорство, на което може да разчитате.

Имаме опит с различни финансови институции, фондове и др.

За кого е продуктът

Застраховката покрива мениджърската отговорност на ръководните органи и финансови загуби в резултат на престъпни действия на нелоялни служители и на трети лица.

Описание на продукта

Това е годишна застраховка и срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят. Покрива един или повече от следните застрахователни рискове:

 • Професионална отговорност на инвестиционния мениджър;
 • Професионална отговорност на Фонда;
 • Отговорност на членовете на ръководните органи на фонда по отношение на всяко действително или предполагаемо действие, грешка или пропуск от страна на директор и ръководен орган;
 • Отговорност на членовете на ръководни органи на инвестиционния мениджър;
 • Финансови загуби, вследствие злоумишлени действия на нелоялни служители или престъпни действия на трети лица - всяко нечестно, измамно или злонамерено действие, извършено от служител самостоятелно или в тайно споразумение с други лица с намерение да получи неправомерна финансова изгода за служителя, извършил такъв акт. Престъпните действия на трети лица включват измама, компютърна измама, физическа загуба, повреда или унищожаване на имущество от всяко физическо лице, което не е служител на застрахования;
 • Разходите за съдебна защита, по претенции във връзка с горните рискове.

Често задавани въпроси

В зависимост от конкретно застрахования риск, са приложими едни или повече от следните ограничения:

 • Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз. 
 • Отделните покрития по застраховката, съдържат специфичн ограничения, съдържащи се в общите условия по застраховката в зависимост от естеството на риска.

Не се покриват искове, причинени от: 

 • Предходни искове и обстоятелства;
 • Телесно нараняване и имуществена щета: 
 • загуба, унищожаване или повреждане на всякакво имущество – това изключение не се прилага по отношение на покритието за финансови загуби, вследствие злоумишлени действия на нелоялни служители или престъпни действия на трети лица;
 • Иск на застрахован срещу застрахован - това изключение се прилага само по отношение на покритието за професионална отговорност на инвестиционен мениджър;
 • Война и тероризъм - приложими само към застрахователно покритие по отношение на нелоялни действия на служител или злонамерено действие на трето лице;
 • Отделните покрития по застраховката, съдържат специфични изключения, съдържащи се в общите условия по застраховката в зависимост от естеството на риска.

Необходимо е попълване на съответния въпросник 

Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на застрахователя. Премия над 1 200 евро може да бъде разсрочена на максимум 4 равни вноски. Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на застрахователния договор.

Полицата се издава само на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

 • да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • да уведомите Застрахователя през срока на застраховката за всяко обстоятелство, за което основателно се очаква да доведе до застрахователно събитие.
 • Без да имате предварителното писмено съгласие на Застрахователя да не признавате или да не приемате отговорност, да не сключвате споразумение за уреждане на претенция, или да не се съгласявате със съдебно решение или да не поемате разходи, покрити по настоящата застраховка.

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица и за територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Документи

Информационен документ

свалете

Други видове отговорности на дружества

За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Свържете се с нас

Моля да се свържете с нас чрез контактната форма и ние ще Ви върнем отговор до 24 часа