Застраховка Материални вреди на имущество и Прекъсване на дейността

Причини за покупка

Широко покритие

Застрахователните ни продукти осигуряват широко покритие за Материални вреди на индустриално и бизнес имущество. Предлагаме също покритие за Прекъсване на дейността и Авария на машини.

Минимални изключения

Застрахователни продукти на база "Наименовани рискове" или "Всички рискове" с минимални изключения и най-широко покритие на местния пазар.

Висок капацитет и рейтинг за финансова стабилност

Колонад Иншурънс Ес Ей има най-висок капацитет на местния пазар и притежава рейтинг А-(Excellent) за финансова стабилност по A.M. Best.

Защити имуществото на своя бизнес

Покриваме загуби от Материални вреди на имущество и Прекъсване на дейността.

За кого е продуктът

Застраховката е предназначена да покрива собствено или чуждо движимо и недвижимо имущество, ползвано основно за търговски, стопански или производствени цели, като: 

 • Търговски и промишлени предприятия;
 • Здравни заведения;
 • Медии и телекомуникационни компании;
 • Обществени институции и административни сгради;
 • Други.

Описание на продукта

Материални вреди на имущество и Прекъсване на дейността е застрахователен продукт, предоставящ покритие за материални вреди на недвижимо и движимо имущество и прекъсване на дейността (загуба на печалба или загуба на доход от наем), предизвикани от внезапно, случайно и непредвидимо настъпило застрахователно събитие. 

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

Освен изрично изключените в Застрахователната полица и приложимите към нея Общи условия, сe покриват Материални вреди на имущество (с възможност за покритие на Прекъсване на дейността) от рискове като: 

 • Пожар; 
 • Мълния;
 • Експлозия/Имплозия, Падане или сблъсък на пилотирано летателно тяло, негови части или товар; 
 • Буря; 
 • Ураган; 
 • Градушка; 
 • Наводнение; 
 • Земетресение; 
 • Тежест от естествено натрупване на сняг/лед; 
 • Лавина; 
 • Падане на дървета и стълбове; 
 • Свличане/срутване на земни пластове; 
 • Теч или преливане на  какъвто и да е резервоар или друг контейнер; 
 • Вреди от пушек; 
 • Удар от превозно средство и/или животно; 
 • Спукване/преливане  на вода от водни резервоари или тръби; 
 • Щети причинени от късо съединение или токов удар; 
 • Авария с товарни и разтоварни машини; 
 • Счупване на стъкла; 
 • Кражба чрез взлом / Грабеж; 
 • Вандализъм / злоумишлени действия на трети лица;  


Срещу допълнителна премия могат да бъдат включени и покрития като:

 • Загуба или вреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение;
 • Загуба или вреда вследствие на акт на тероризъм;
 • Авария на машини и електронно оборудване; 
 • Преносима електронна техника и оборудване извън застрахованите помещения;

На територията на адреса, посочен в полицата като адрес, на който се намира застрахованото имущество. 

*В случаите, когато застраховката включва покритие за преносима електронна техника и оборудване, същото е покрито на територията на Република България.

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GBP, USD.

Застраховката се сключва по възстановителна стойност на Вашето имущество (т.е. стойността му като ново без обезценки и овехтяване) или по неговата действителна стойност (т.е. стойността, срещу която може да се купи друго имущество със същото качество, вид и състояние, с включена обезценка и изхабяване).

Стойността на имуществото може да определите по експертна оценка на лицензиран оценител, отчетна/балансова стойност; средна или максимална наличност за предходните 12 месеца на стоково-материални запаси.

 • Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства;
 • Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • Да ни уведомите своевременно в случай на настъпване на застрахователно събитие в уговорените срокове и да ни предоставите необходимите документи при предявяване на претенция;
 • Да предприемате всички разумни предохранителни мерки с цел опазване и поддръжка на застрахованото имущество и предотвратяване на евентуални загуби или вреди;
 • Да използвате по предназначение застрахованото имущество, да го поддържате в изправност съгласно нормативните изисквания и да полагате грижата на добър стопанин за него;
 • Да ни допуснете до застрахованото имущество за оглед и оценка на риска във всеки разумен момент;
 • Да ни информирате при промени в личните си данни и информацията за контакт.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

свалете

Подобни продукти

Товари по време на превоз

Строително-монтажни работи – Всички рискове

Отговорност на Пристанищния оператор

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →