За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Причини за покупка

Осигурява покритие срещу кибер атаки и физическа кражба на данни

Застраховката осигурява покритие както за застрахования, така и за засегнатите трети лица. Покриват се и разходите за съдебна защита.

Покрива отговорност за данни

Предоставя покритие на застрахования за всяка претенция за загуба на информация, която съгласно местното законодателство се счита за „лична” или загуба на „корпоративна информация”.

Покриват се административни глоби във връзка с данни

Възстановяват се платени административни глоби от застрахования до съответния подлимит, посочен в полицата.

Срещу заплащане на допълнителна премия може да се включи покритието Кибер изнудване за лични данни

Всяка щета, свързана с международно атакуване на компютърна система с цел искане на пари. Пример за това би било ако хакери атакуват информация, която застрахованият смята за ценна и фактически бива изнудван заради нея. Или дори в по-крайни случаи, когато хакери искат пари или заплашват да пуснат атака тип „отказ от обслужване".

Покриват се разходи, свързани със загуба на репутация и предприемане на ответни мерки

Покриват се разходите за експертни специалисти по кибер рискове, разходите за консултации и препоръки относно връзките с обществеността, разходите за възстановяване на репутацията на физическо лице.

Покрива се прекъсване на компютърна мрежа (срещу допълнителна премия)

Часовете на изчакване са стандартно 12 часа. Покрива се загуба на нетен приход на застрахования, вследствие на нарушаване на функционирането на компютърната му система, вследствие на кибер атака. Максимален покрит период – 120 дни.

Вашият онлайн бизнес има нужда от кибер защита

Зачестилите фишинг атаки, проникване в системите и база данните са една от многобройните причини да сключите застраховката Кибер отговорност. По този начин - ние поемаме риска.

За кого е продуктът

Всеки онлайн бизнес има реална потребност и полза от тази застраховка. 

Описание на продукта

Застраховка “Кибер отговорност” предлага комплексно застрахователно решение за компании, които събират, съхраняват или обработват лични  данни, осигуряващо покритие срещу кибер атаки и физическа кражба на данни. Застраховката осигурява покритие както за застрахования, така и за засегнатите трети лица. Покриват се и разходите за съдебна защита.

Често задавани въпроси

В зависимост от конкретно застрахования риск, са приложими едно или повече от следните ограничения:                                                                                                                                                                     

 • По отношение на покрит риск Г.1 Отговорност за мултимедия не се покрива загуба, произтичаща от неподходящо или непълно описание на цената на стоки, продукти или услуги и всякакви разходи за гаранционни задължения, разходи за представителство, прогнози за договорни цени, автентичност на каквито и да било стоки, продукти или услуги, или несъответствието на всякакви стоки или услуги с определено качество, или стандарти за работа. Не се покрива и загуба, свързана с грешки, направени в каквито и да било финансови данни, които дружеството публикува, в това число, но не само, годишния финансов отчет на дружеството и финансова документация, и всякакъв обмен на информация с пазар на ценни книжа.
 • По отношение на покрит риск Д.1 Кибер изнудване за лични данни не се покриват загуби в резултат на изнудване, направени от държавно учреждение или държавен орган.
 • По отношение на покрит риск Е. Прекъсване на компютърна мрежа не се покриват загуби свързани с изземване, конфискация, национализация или унищожаване на Компютърна система по азпореждане на някое държавно учреждение или държавен орган. Не се покрива загуба, причинена от рекъсване на външни мрежи (като електричество и телекомуникации, в това число интернет).
 • Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз.  

*Специални изключения - в зависимост от спецификата на застрахованата дейност е възможно да има и други ограничения, които са детайлно посочени в общите условия по договора.

Събития, причинени от:

 • Антитръстово законодателство - всяко действително или твърдяно нарушение на антитръстовото законодателство, ограничаване на търговията или нелоялна конкуренция; 
 • Телесно нараняване и имуществена щета;
 • Договорна отговорност - всяка гаранция, поръчителство, договорно условие или задължение, поети или приети от Застрахован съгласно договор или споразумение (в това число, но не само по отношение на компенсации, отстъпки, понижаване на цени, купони, награди, премии или други средства за материално стимулиране, преференции, или стимули, предлагани на клиенти на Застрахования; 
 • Престъпни действия, на Застрахования
 • Непочтено, злонамерено или измамно действие или нарушаване на закон или нормативен акт;
 • Интелектуална собственост - всяко нарушение на патенти и търговски тайни или по отношение загуба на права за осигуряване на регистрацията на патенти вследствие на непозволено разкриване на информация. Това изключение не се прилага по отношение на покритието А2- Загуба на корпоративна информация;
 • Претенции за ценни книжа;
 • Стачка / тероризъм / война;
 • Търговски загуби;
 • Данни, събрани незаконно или непозволено;
 • Загуба, която не подлежи на застраховане - всеки обект, за който може да бъде смятано, че не подлежи на застраховане съгласно законодателството, регламентиращо настоящата застраховка или юрисдикцията, в която е предявена Претенция или където някоя застрахователна клауза или разширено застрахователно покритие е приведено в действие.

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на застрахователната полица и за територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Необходимо е да попълните съответния въпросник и да го изпратите към нас.

Премия над 1 200 евро може да бъде разсрочена на максимум 4 равни вноски. Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на застрахователния договор.

Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата, по сметка на Застрахователя.

 • да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт;
 • да положите дължимата грижа, и да предприемете и съгласувате действия за предотвратяване или намаляване на загубите по застраховката.
 • да не приемате или поемате каквато и да било отговорност, да сключвате споразумение за разрешаване на спор, да се съгласявате със съдебно решение или да правите разходи за защита, или да плащате възнаграждения за професионални услуги без предварителното писмено съгласие на Застрахователя.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

свалете

Подобни продукти

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Застраховка Гражданска отговорност по Общ регламент за защита на данни (ОРЗД/GDPR)

Покрива отговорността на застрахования като работодател

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Свържете се с нас и получете оферта за Кибер защита от Колонад

Зачестилите Фишинг атаки, проникване в системите и база данните са една от многобройните причини да имате застраховката Кибер отговорност, така риска носим ние