Застраховка Гражданска отговорност по Общ регламент за защита на данни (ОРЗД/GDPR)

Причини за покупка

Изтичане на лични данни

В случай на пробив в системата и изтичане на информация подлежите на разследване от Регулаторния орган. В лицето на Колонад имате надежден и опитен партньор за защита

Покрива отговорност за данни

Предоставя покритие на застрахования за всяка претенция за загуба на информация, която съгласно местното законодателство се счита за „лична” или загуба на „корпоративна информация”

Глоби и разходи за уведомяване

Възстановяват се платени административни глоби до съответния подлимит, посочен в полицата. Покриват се разходи за уведомяването на субектите на данни, че до техните данни е имало неоторизиран достъп или са били откраднати

Когато работите с лични данни винаги сте изложени на риск за изтичането им

Зачестилите хакерски атаки и изтичане на лични данни са една от многобройните причини да имате застраховката Гражданска отговорност по ОРЗД.

За кого е продуктът

Всеки бизнес, който оперира с лични данни, особено с чувствителни лични данни (данни за банкови и картови детайли, медицински статус) е под особен контрол и увеличен риск. 

Описание на продукта

Осигурява защита срещу искове и претенции срещу застрахован за негови действия, грешки или пропуски по отношение на нарушавания на сигурността на личните данни и нарушения на Законодателството за защита на личните данни. Покриват се и разходите за съдебна защита.

Често задавани въпроси

В зависимост от конкретно застрахования риск, е приложимо едно или повече от следните ограничения:

 • Загуба, която не подлежи на застраховане - всеки обект, за който може да бъде смятано, че не подлежи на застраховане съгласно законодателството, регламентиращо настоящата застраховка или юрисдикцията, в която е предявена претенция.
 • Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз.
 • Специални изключения – В зависимост от спецификата на застрахованата дейност е възможно да има и други ограничения, които са детайлно посочени в общите условия по договора.

Събития, причинени от:

 • Антитръстово законодателство - всяко действително или твърдяно нарушение на антитръстовото законодателство, ограничаване на търговията или нелоялна конкуренция; 
 • Телесно нараняване и имуществена щета;
 • Договорна отговорност - всяка гаранция, поръчителство, договорно условие или задължение, поети или приети от застрахован съгласно договор или споразумение (в това число, но не само по отношение на компенсации, отстъпки, понижаване на цени, купони, награди, премии или други средства за материално стимулиране, преференции, или стимули, предлагани на клиенти на Застрахования;
 • Престъпни действия на застрахования;
 • Непочтено, злонамерено или измамно действие или нарушаване на закон или нормативен акт; 
 • Интелектуална собственост - всяко нарушение на патенти и търговски тайни или по отношение загуба на права за осигуряване на регистрацията на патенти вследствие на непозволено разкриване на информация. Това изключение не се прилага по отношение на покритието А2 - Загуба на корпоративна информация; 
 •  Претенции за ценни книжа; 
 • Стачка/тероризъм/война;
 • Търговски загуби;
 • Данни, събрани незаконно или непозволено; 

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица и за територията на Република България и Европейския съюз.

Необходимо е попълване на съответния въпросник и изпращане към нас

Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на застрахователя.

Премия над 1 200 евро може да бъде разсрочена на максимум 4 равни вноски. Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на застрахователния договор.

 • да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт;
 • да положите дължимата грижа, и да предприемете и съгласувате действия за предотвратяване или намаляване на загубите по застраховката.
 • не трябва да приемате или поемате каквато и да било отговорност, да сключвате споразумение за разрешаване на спор, да се съгласявате със съдебно решение или да правите разходи за защита, или да плащате възнаграждения за професионални услуги без предварителното писмено съгласие на застрахователя;
 • Ако през срока на застраховката научите за факт или обстоятелство за нарушаване на сигурността на лични данни или нарушение на законодателството за защита на личните данни, трябва незабавно да уведомите Застрахователя за тези обстоятелства.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

свалете

Преддоговорна информация

свалете

Подобни продукти

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Покрива отговорността на застрахования като работодател

За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Свържете се с нас

Свържете се с нас и получете оферта за  Застраховка Гражданска отговорност по ОРЗД/ GDPR от Колонад