Oсигурява покритие срещу искове, произтичащи от инцидентно или постепенно

замърсяване

Причини за покупка

Широко покритие

Осигурява покритие на застрахования срещу искове, които произтичат от замърсяване.

Минимални изключения

Възможност за покритие на внезапно или постоянно замърсяване.

Висок капацитет

Най-висок капацитет на местния пазар.

Могат да бъдат покрити транспортни разходи, произтичащи от замърсяване.

Транспортни разходи, които произтичат от замърсяване вследствие на поддръжка, експлоатация, товарене  или разтоварване, лизинг, отдаване под наем на сухопътно моторно средство, ремарке или полуремарке, включително машини, апарати и извън границите на застрахованото имущество.

За кого е продуктът

 • Застраховка осигурява покритие на застрахования срещу искове, които произтичат от инцидентно или постепенно замърсяване. 
 • Застрахователното покритие е съобразено с българското законодателство относно отговорността за  предотвратяване и отстраняване на екологични щети – ЗОПОЕЩ. Предназначена да защити корпоративния бизнес.
 • Производствени дейности: строителство, енергетика и комунални услуги, транспортна дейност, складове.

Описание на продукта

Какво покрива застраховката?  Условията, при които посочените покрития са в сила, както и техния обхват и съответните лимити на застрахователни обезщетения са посочени в застрахователния договор. 

Какво не покрива застраховката? 

Събития, причинени от: 

Предмет на застраховката може да бъде един или повече от следните застрахователни рискове:  

 • Разходи за почистване – Покриват се разумни и необходими такси, разходи и разноски, направени от или от името на Застрахования с предварителното писмено съгласие на Застрахователя, включително 
 • Съдебни  разноски  и  Разходи  за  възстановяване,  за  проучване, отстраняване и/или възстановяване, в това число за съпътстващия контрол или за отстраняване на замърсяване на почвата, водата, въздуха или друг природен ресурс, в резултат на Замърсяване; 
 • Имуществена щета или телесно нараняване:  
 • Имуществена щета  -  щети, загуба или унищожаване на имущество на Трето лице, или настъпила в резултат на тях невъзможност за неговото  ползване  и  експлоатация,  съгласно oбичайното  му предназначение.  Невъзможност  за  ползване  и  експлоатация, съгласно обичайното му предназначение на имущество на Трето лице, без това имущество да е увредено или унищожено; 
 • Телесно нараняване  -  Физическо нараняване, болест или смърт и произтичащите  от  тях  емоционално  разстройство,  психично  или психиатрично заболяване или увреждане; 
 • Транспортни разходи - произтичащи от замърсяване вследствие на поддръжка,  експлоатация,  товарене  или  разтоварване,  лизинг, отдаване под наем на сухопътно моторно средство, ремарке или полуремарке, включително машини, апарати и извън границите на застрахованото имущество;  
 • Щета върху биоразнообразието  -  Увреждане или унищожаване на защитен вид или естествени природни местообитания, за които Застрахованият носи отговорност съгласно общностното право за екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети и/или друг акт на приложимото общностно право и/или законодателство за опазване на околната среда; 
 • Прекъсване на дейността, в следствие на замърсяване; 
 • Разходи за намаляване или предотвратяване: 
  • Разумни  и  необходими  такси,  разходи  и  разноски  за  мерки, предприети от или от името на Застрахования, в резултат на изпълнение на указания на Застрахователя, за да се предотвратят или намалят последиците от Замърсяване, които могат да са основание за Иск; 
  • Разумни и необходими такси, разходи и разноски за Неотложни действия,  предприети  добросъвестно  от  или  от  името  на Застрахования, изцяло по инициатива на Застрахования, за да се предотврати замърсяване, което може да е основание за Иск, или да се предотвратят или намалят последиците от Замърсяване; 
 • Неотложни действия:  Действия, наложени заради непосредствена опасност  от  замърсяване,  при  която  застрахованият  няма алтернатива, освен да предприеме незабавни действия, без да има възможност  да  получи  предварителното  писмено  съгласие  на застрахователя за тези действия;. 
 • Съдебни разноски.

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

Основните покрития са

 • Разходи за почистване;
 • Разходи за намаляване или предотвратяване на екологично замърсяване;
 • Разходи за възстановяване;
 • Съдебни разноски;
 • Щета върху биоразнообразието;
 • Телесно нараняване или имуществена щета;

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на застрахователната полица и за територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GPB, USD.

Застраховката не покрива събития, причинени от:

 • Имущество,  което  не  е  в  собственост,  в  държане  или  под контрола на застрахования; 
 • Азбест и олово; 
 • Договорна отговорност; 
 • Очаквано или виновно причинено замърсяване 
 • Глоби и наказания; 
 • Подземен складов резервоар 
 • Неизпълнение  на  разпоредби  на  международно законодателство; 
 • Война и тероризъм 
 • Публични  вземания;  щети,  неподлежащи  на  компенсация, включително щети, чието обезщетение е умишлено завишено, или неустойки; глоби или санкции; разходи, свързани с дадена заповед, разрешение или споразумение, с цел осигуряване на запор  или  друга  форма  на  непарично обезщетение; 
 • компенсации
 • Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация; 
 • Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора; 
 • Да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт; 
 • Да окажете всяко разумно и необходимо съдействие на застрахователя и да му сътрудничите във връзка със съдебната защита по даден иск;  
 • Да полагате дължимата грижа, да предприемате и съгласувате действия за предотвратяване или намаляване на вредите по застраховката;  
 • Да положите необходимите и разумни мерки за ограничаване и предотвратяване последиците на замърсяване.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

свалете

Подобни продукти

Осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети лица, причинени от дефектни или опасни продукти

Покрива отговорността на застрахования като работодател

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Защити бизнеса си.

Ние предпазваме вашия бизнес срещу искове, които произтичат от инцидентно или постепенно замърсяване.