За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Причини за покупка

Покрива претенции на трети страни

Покрива искове на трети страни, например - регулатори, клиенти, конкуренти, административни органи и други или искове на самото дружество срещу тях

Покрива наложителните разумни разходи за съдебна и правна защита

Покрива текущите разходи по време на процеса, до доказване на умисъл от страна на съответния ръководител

Покрита вноска по гаранция

Покриват се обосновани хонорари и разноски на застрахованите лица за правна защита и процесуални действия, свързани с мерки за неотклонение на застрахования

Партньорство, на което може да разчитате

Осигуряваме неограничено (до живот) покритие за застрахованото лице, след прекратяване на дейността му за дружеството или пенсиониране.

За кого е продуктът

Застраховката е насочена към компании с повече от един съдружник и управител, компании с дъщерни дружества, компании с чуждестранно участие. Едно от предимствата на застраховката в Колонад е, че можем да предоставим покритие и за цял свят.

Описание на продукта

Предлагаме годишна застраховка, по която срещу допълнителна премия може да се договори ретро дата, предхождаща началната дата на полицата, включително и удължен период за докладване на искове. Покрива един или повече от следните застрахователни рискове:

 • Отговорност на членове на ръководни органи на дружество;
 • Претенция във връзка с ценни книжа; 
 • Разходи за разследване на застраховано лице, след получаване на предварителното писмено съгласие на Застрахователя;
 • Разходи за екстрадиция на застрахован;
 • Наложителни разходи;
 • Активи и мерки за неотклонение;
 • Разходи за връзки с обществеността;
 • Разходи за разследване при кризисно събитие;
 • Неограничено (до живот) покритие за застрахован, след прекратяване на дейността му за дружеството или пенсиониране;
 • Покритие на разходи за образование на непълнолетни деца, основни месечни жилищни вноски по договор за кредит, разходи за наем, разходи за комунални услуги, вноски по медицински застраховки и застраховки „Живот” при конфискация или запор на активите на Застрахован;

Често задавани въпроси

В зависимост от конкретно застрахования риск, е приложимо едно или повече от следните ограничения:

 1. Застрахователят ще заплати предварително всички разходи и разноски, покрити по силата на застраховката непосредствено след като получи и одобри документите, съдържащи достатъчно подробна информация за въпросните разходи и разноски.
 2. Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз.
 3. Застрахователят няма да носи отговорност за щети, възникнали, основани на или дължащи се на Неправомерно действие, извършено след ефективната дата на дадена транзакция:
 • Дружеството се влива, слива или прехвърля всички или по-голямата част от активите си на друго лице, или група от съвместно действащи физически и/или юридически лица, което води до прекратяване на дейността на договорителя като самостоятелно юридическо лице; 
 • придобиване на договорителя от физическо или юридическо лице под формата на дъщерно дружество
 • по отношение на договорителя е открито производство по несъстоятелност, ликвидация или друга подобна процедура.
 • Умишлени деяния, предходни неприключени дела, граждански, наказателни или административни санкции, суми неподлещажи на застраховане, доходи или възнаграждение, за които застрахованият не е законово оправомощен; 
 • Задължение за плащане на данъци, освен в случай когато застрахован, физическо лице, носи лична отговорност за незаплащане на корпоративен данък на дружеството; 
 • Ползи или възнаграждения на застрахован във връзка със служебната му дейност; 
 • Щети на застрахован, за които дружеството не може да изплати обезщетение, поради законова забрана.

Необходимо е попълване на съответния въпросник и предоставяне на последния заверен годишен финансов отчет.

Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на застрахователния договор.

Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на застрахователя.

Премия над 1 200 евро може да бъде разсрочена на максимум 4 равни вноски. 

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

 • да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • да уведомите писмено Застрахователя за наличието на обстоятелства, които се очаква да доведат до предявяване на претенции. Известието трябва да включва причините, поради които се очаква да възникне претенцията и всички необходими подробности, като дати, Неправомерни действия (в случай на такива) и информация за евентуалните Застраховани и лицата, които може да предявят претенции, които имат връзка със случая;
 • да оказвате за своя сметка необходимата помощ и съдействие на Застрахователя във връзка с разследването, защитата, уреждане на обжалване по дадени претенции или обстоятелства;
 • да предоставите на Застрахователя цялата необходима информация, свързана с дадена претенция или обстоятелство, която може да бъде обосновано изискана от Застрахователя;
 • В случай на предявяване на претенция, да предприемете мерки в рамките на разумното, за да намалите или ограничите щетите.

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица на територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Документи

Информационен документ

(финансови институции)
свалете

Информационен документ

свалете

Преддоговорна информация

свалете

Подобни продукти

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети лица, причинени от дефектни или опасни продукти

Покрива отговорността на застрахования като работодател

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →